Necmettin Kocataş
hukukçu


Osmanlı Devleti Adliye Nazırı


TBMM Kastamonu Eski Milletvekili1875 yılında İstanbul'da doğdu. 1896 yılında Hukuk Mektebi'nden mezun oldu. 1905 yılında Yıldız Suikasti Davası'nda başsavcılık yaptı. 1908 yılında Bağdat Valiliği yaptı. 1909 yılında Adliye Nazırı oldu. Şura-yı Devlet Reisliği yaptı. Sadrazam vekilliğinde bulundu. 1912 yılında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na Kastamonu milletvekili seçildi. Bilahare Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Kastamonu milletvekili olarak girdi. Cumhuriyet döneminde Kocataş soyadını aldı. 1949 yılında İstanbul'da öldü.
HAKKINDA YAZILANLAR

Necmettin Molla KOCATAŞ
(Mehmet Muhtar)

Yıldız suikasti davasının meşhur müddeiumumisi ve kıymetli bir adliyecidir. İstanbul’da doğmuştur. 1896’da Hukuk Mektebi’nden mezun olmuş, İstanbul’da Müddeiumumi Muavini olarak adliye mesleğine girmiş, ve kısa zamanda zekâ ve dirayeti ile dikkati çekmiştir. 1900’de Selanik İstinaf Müddeiumumisi iken, İhtilalcilerin muhakemeleri yüzünden adamakıllı tanınmış, İstanbul Ticaret Mahkemesi azası, Bidayet Mahkemesi Müddeiumumisi ve 1905’te de İstinaf Müddeiumumisi olmuş, Yıldızdaki bomba hadisesinin muhakemesinde müddeiumumilik yapmış ve bu davadaki başarılarıyla iyice meşhur olmuştur. 1908’den sonra dört ay kadar Bağdat Valiliği yapmış, ve orada bir Hukuk Mektebi açmıştır. 1909’da Adliye Nazırı ve aynı zamanda Şurayı Devlet Reisliği yapmış, Sadrazam vekilliğinde bulunmuş, İstanbul Meclisine ve Büyük Millet meclisine Kastamonu vekili olarak girmiştir.

Necmettin Molla, Adliye nazırı iken, adliyede bir kütüphane tesis etmiş, Müddevenat-ı Kanuniye Dairesini kurarak, kanun ve nizamlarla, Temyiz kararlarının Muntazaman toplanmasını temin etmiş, Sulh Mahkemelerini, Noterlik teşkilatını, ve temyizde aleni murafa usulünü ihdas etmiş,muhtelif kanunların ,ıslahı işin tetkikler yaptırmıştır. Sarıyer’deki Kocataş suyu onundur.
AİLE-AYRINTI

* Halkla İlişkiler uzmanı Betûl Mardin'in dedesidir.

* 1929 yılında Sarıyer'deki Kocataş Yalısı'nı satın aldı. Yalının bahçesinden çıkan kaynak suyu 'Kocataş Suyu' olarak anıldı.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)