Necdet Subaşı
akademisyen



1961 yılında Artvin’in Şavşat ilçesinde doğdu. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Balıkesir ve Konya’da kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ‘Türk Aydınının Din Anlayışı’ başlıklı doktora tezini savundu (1995). Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı (1995-2002). 2002 yılında itibaren Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde görev yapmaktadır.

İLGİ ALANLARI

• Çağdaş Türk Düşüncesi, Türk Modernleşmesi ve Din, Aleviler, Diyanet, Yurt Dışında Türk Göçmenler.

ÜYELİKLER

• Sosyoloji Derneği
• Türk Sosyal Bilimler Derneği
• Kültür Araştırmaları Grubu

ESERLERİ:

Kitaplar

1996
Türk Aydınının Din Anlayışı, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
1999
•Kutsanmış Görüntüler, Nehir Yay., İstanbul.

2003
•Öteki Türkiye’de Din ve Modernleşme, Vadi Yay., Ankara.

2004
•Gündelik Hayat ve Dinsellik, İz Yay. İstanbul.

2005
•Alevi Modernleşmesi, Kitabiyat Yay., Ankara.
•Ara Dönem Din Politikaları, Küre Yay., İstanbul

Tez ve Projeler

1992
•İslâmi İnançların Halk Katında Gelişme Şekli -Volk İslâm-, Doktora Semineri, Konya

1995
•Türk Aydınının Din Anlayışı, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

1996
•Türk Aydını, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu, Van

2004–2005
•Euro İslam -Fransa’da Türk Göçmenler: Din, Kimlik ve Entegrasyon Sorunları-, Paris

Makaleler

•“Sanal Cemaat Örüntüleri”, Bilişim Toplumuna Giderken: Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu 2001, Ankara, ss. 105-112

2002
•“Sorunlu Bir Yaklaşım Alanı: Din Sosyolojisi”, Bilgi ve Düşünce, Sayı: 1, ss. 104-109
•“Toplumsal Değişme, Aile ve Yeni Risk Alanları”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 69, ss. 94-104

2003
•“Adalet Kaybı”, Tezkire, Sayı: 35 (Kasım-Aralık), ss. 148-155.
•“Yoksulluğun Muğlak Dinselliği”, Yoksulluk, Sempozyumu, İstanbul: Deniz Feneri Derneği, Cilt: II, ss. 262-279.

2004
•“Adalet Kaybı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA), 9. Kitap, ss. 54-59.
•“Doğan Özlem’in Din Anlayışı”, Anlama ve Yorum -Doğan Özlem Armağan Kitabı-, Haz. A. Kadir Çüçen ve diğ., İstanbul, İnkılâp, ss. 297-311.
•“Türk Aydını, İslâm ve İnsan Hakları”, İnsan Hakları Araştırmaları, Yıl: 2, Sayı: 2 (Ocak-Mart), ss. 125-132.
•“Dindarın ve Yoksulun Yaşam Dünyası Aile Odaklı Stratejiler”, IV. Aile Şûrası -Aile ve Yoksulluk Bildirileri-, Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, ss. 127-130.
•“Adalet Kaybı -Bir Durum Analizi-”, Bülent Tanör Armağanı, Ed. Öget Öktem Tanör İstanbul: Legal, ss. 64-645.
•“Yoksulluğun Muğlâk Dinselliği”, Avrupa Günlüğü, Yıl: 3, Sayı: 1, No: 5, ss. 195-212.
•“Dindarın ve Yoksulun Yaşam Dünyası Aile Odaklı Stratejiler”, Köprü, Sayı: 88 (Güz), ss. 147-152.

2005
•“Bazı Öznellikler: Bir Tartışma Kriteri Olarak İmam Hatip Okulları”, Muhafazakâr Düşünce, Sayı: 6 (Güz), ss. 101-106.
•“Gecikmiş Bir Kimlik Tartışması: Euro İslam”, Karizma, Sayı: 24 (Ekim-Aralık), ss.85-95.
•“Entegrasyon Politikalarında Yeni Arayışlar: Avrupa İslamı”, Avrupa’da İslâm, Ed. Kadir Canatan, İstanbul: Beyan, ss. 38-66.
•“Ritüel Kaybı”, Alevi Tören ve Ritüelleri Cem, Cenaze, Kurban-, Ankara: İmece, ss. 15-26
•“İnternet ve Sanal Cemaat Tartışmaları”, İnternet, Toplum, Kültür, Der. Mutlu Binark, Barış Kılıçbay, Ankara: Epos, ss. 106-117.
•“AKP’nin Muğlak Söylemi: Tahliye ve Tahliye Sarkacında “Siyasal İslâm”, Tezkire, Sayı: 41 (Kasım-Ocak), ss. 80-96.
•“Der Unklare Diskurs der AKP Der “Politische Islam” im Spannungsfeld zwischen Auflösung und Wachstum”, Çev. Hartwig Scheinhardt, Avrupa Günlüğü Euro-Agenda, Yıl: IV, Sayı: 7, ss. 231-250.

2006
•“Devletin Dinsel Aygıtları -Geçiş Döneminin Huzursuzlukları-”, Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu -Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli Bir Yaklaşım, İstanbul: TESEV, ss. 94-102.
•“‘Normal Bilim’ ve Hakikat Rejim(ler)i”, Doğu-Batı, Sayı: 36 (Şubat-Mart-Nisan), ss. 195-204.

Bildiriler

2001
•“Sanal Cemaat Örüntüleri”, Bilişim Toplumuna Giderken: Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu 2001, Kültür Bakanlığı & Türkiye Bilişim Derneği, , 23-24 Mart, Ankara

2002
•“Alevilik, Aleviler ve Modernleşme”, Bilgi Toplumunda Alevilik -Avrupa’da Dinlerarası Diyalog Amaçlı Entegratif Girişimler, 17-19 Mayıs, Bielefeld

2003
•“Yoksulluğun Muğlak Dinselliği”, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Derneği, 30 Mayıs-1 Haziran, İstanbul
•“Adalet Kaybı”, Adalet Sempozyumu, 9-12 Ekim, Muğla
•“Geleneksel Dini Kültür Kaynaklarının Sosyolojik Değerini Ortaya Çıkarma Sorunu, Hurafe Kültürü ve Mitoloji”, Türkiye 1. Dini Yayınlar Kongresi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Ekim-2 Kasım, Ankara
•“Periferi, Diaspora ve Gettolar -Alevilerde Güvenlik Arayışları-”, Sekizinci Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 03-05 Aralık, Ankara
•“Müslüman Aydınlar”, İslâm Düşünce Pratiğinde Eğitim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 8 Aralık, Ankara

2004
•“Dindarın ve Yoksulun Yaşam Dünyası Aile Odaklı Stratejiler”, IV. Aile Şûrası, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 18-20 Mayıs, Ankara

2005
•“Ritüel Kaybı”, Alevilerde Uygulanan Cem, Cenaze, Kurban gibi Toplantı ve Ritüellerin Uygulanış, Biçim ve İşlevleri Sempozyumu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Ankara, 2-3 Nisan 2005.
•“Referans, Aidiyet ve Cumhuriyet’in Değerleri -Entegrasyon Politikalarında Yeni Arayışlar: Euro-İslam-”, Parçalanmalar Çağında Yeni Toplumsallıklar, Galatasaray Üniversitesi ve Uluslararası Fransızca Konuşan Sosyologlar Derneği, İstanbul, 12-14 Mayıs 2005.
•“Euro-İslam Batılı Bir Kimlik Tasarımı”, Kimlik ve Kültür, III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Derneği & Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 14-17 Haziran 2005, İstanbul
•“Batılı Bir Siyaset Terkibi Olarak “Avrupa İslamı”, VI. Avrasya İslam Şurâsı Teşkilatı Toplantısı Din-Kültür-Kimlik (Modern Çağda Müslüman Kimlik), 05 Eylül 2005, İstanbul
•“Sosyal Bilimsel İlgide Meşruiyet Sorunu -“Normal Bilim” ve Hakikat Rejim(ler)i-”, Sosyal Bilimler ve Felsefe Sempozyumu, 5-7 Ekim, Muğla.
•“Fransa Bir İslam Toprağı mıdır? -Euro-İslam Tartışmaları ve Türk Diasporası-”, Dokuzuncu Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, ODTÜ, Ankara, 7-9 Aralık
•“Devletin Dinsel Aygıtları -Geçiş Döneminin Huzursuzlukları-”,, Türkiye’nin Azınlık Hakları Sorununa Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli Bir Yaklaşım Konferansı, Tesev-İstanbul, 9-10 Aralık

2006
•“Reproduction of Everyday life in Konya”, Understanding Globalization in Turkish Periphery The Spirit Of Konya, University of Utah, Salt Lake City, Utah, 29-30 Mart.
•“Gerilim, Çatışma ve Uyum: İslâm’ın Küresel Stratejileri”, Medeniyetler ve Dünya Düzenleri, Uluslararası Sempozyum, İstanbul 12–14 Mayıs.
•“Kültürel Miras ve Beklentiler Toplamı- Anadolu Alevilerinin Güncellenen Talepler Kataloğu”, Gap Bölgesinde Alevi–Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlı Urfa Kültür Mozaiğinde Kısas Uluslararası Sempozyumu, Şanlı Urfa, 25-27 Mayıs.

Editörlük

2002
Türk(iye) Dindarlığı, İslâmiyât, Cilt: V, Sayı: 4 (Ekim-Aralık)

2003
AB ve Çokkültürlülük, Tezkire, Sayı: 35 (Kasım-Aralık)

Konferanslar

2002
•“Türk(iye) Dindarlığı: Yeni Tipoloji Arayışları”, Bilim ve Felsefe Toplantıları, Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 8 Ocak, Muğla

2003
•“Müslüman Modernleşmesi”, Bilkent Üniversitesi Edebiyat, Kültür ve Toplum Seminerleri, Bilkent Üniversitesi, 3 Aralık, Ankara




www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)