İsmail Hakkı Mercan ( 1956)
akademisyen, yazar

1956 yılında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Dayıcık Köyü'nde doğdu. İlk öğrenimini kendi köyünde, orta öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1975 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini 1979 yılında tamamladı.

1980 yılında Kültür Bakanlığı'na bağlı Kayseri Müzesi'nde göreve başladı. Aynı bakanlığa bağlı Kayseri Raşid Efendi Eski (Yazma) Eserler Kütüphanesi'nde 8.5 yıl görev yaptı. 1 Ekim 1984 - 31 Temmuz 1985 tarihleri arasında 10 ay süreyle araştırmacı olarak Tunus'ta bulundu. 1 Mart 1989 tarihinde Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne uzman olarak geçti. 25 Eylül 1997 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 23.06.1998 – 26.02.2001 tarihleri arasında Tarih Bölümü Bölüm Başkanlığı'nı yürüttü. 9.08.2002 tarihinde Balıkesir Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı.

1988 yılında başladığı yüksek lisansını, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı'nda Şeyh Evhadeddîn Kirmanî Menâkıb-nâmesi adlı çalışmasıyla 1990 yılında tamamladı. Yine aynı dalda 1992 yılında başladığı doktorasını da Şeyh Alaeddîn Ali b. Yahya es-Semerkandî ve Menâkıb-nâmesi'nin Transkribe, Tahlil ve Tenkidi adlı çalışması ile 1996 yılında tamamladı.


YÜRÜTÜLEN PROJELER

TAMAMLANAN TEZ ÇALIŞMALARI
1- MERCAN, İ. Hakkı, II. Abdülhamid Devrinde İslamcılık , Haz.: Hakkı KARAŞAHİN, ÇOMÜ Sos. Bil. Ens. Çanakkale 1999.

DEVAM EDEN TEZ ÇALIŞMALARI
1-MERCAN, İ. Hakkı, I. Dünya Savaşında Ermeni Olayları , Haz.: Meryem ERDEM, ÇOMÜ Sos. Bil. Ens. Çanakkale, (Devam Ediyor).

DEVAM EDEN KİTAP ÇALIŞMALARI

1-Şeyh Ali Semerkandi (Basıma hazır).
2-Ebü'l-Gazi Bahadır Han'ın Çağatay lehçesi ile Osmanlıca "Şecere-i Türk" adlı eserinin günümüz Türkçesi'ne aktarılması (Hazırlık aşamasında).
3-Deguignes'in,"Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha Sair Tatarların Tarih-i Umumisi" adlı Osmanlıca eserinin sadeleştirilmesi (Hazırlık aşamasında).
4-Hacı Halil el-Konevi'nin "Tarih-i Al-i Osman ve's-Selçuk" adlı Farsça el-Yazması ünik eserinin çevirisi (Basıma hazır).

YAYINLARI :
1-Şeyh İbrahim Tennuri Evladından Evladından Seyyid Mehmed Efendi'nin Vakfiyyesi”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1984, Sayı: 77, s. 8-11.

2-Tunus Milli Kütüphanesi'ndeki Türkçe El-Yazmaları”, Mehmet Şeker ile beraber, Dokuz Eylül Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi , İzmir 1985, Sayı: II, s. 105-122.

3-Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi'ne Yeni Gelen Yazma Eserler, Erciyes Dergisi, Kayseri 1990, Sayı: 148, s. 9-23.

4-Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi'ndeki Türkçe, Arapça, Farsça Basmalar Kataloğu, Ali Rıza Karabulut ile beraber, Kayseri 1993, 626 s.

5-El-Battani: Hayatı ve Eserleri, Harran Üniversitesi'nin Bilimsel Temelleri Harranlı Bilim Adamları , Kayseri 1995, s.91-95.

6-Talas Mezar Kitabeleri, Erciyes Dergisi, Kayseri 1998, Sayı: 244, s. 12-13.

7-Kirman Selçuklularının Son Şehzadesi Evhadeddin Kirmani ve Menakıbnamesi, Erciyes Dergisi , Kayseri 1999, Sayı:255 , s. 23-28.

8-Gelibolu'nun Fethi ve Gelibolulu Mustafa Ali, Erciyes Dergisi, Kayseri 1999, Sayı: 259, s. 3-6.

9-Makarr-ı Şüheda Çanakkale'den Makarr-ı Ulema Kayseri'ye Selam Olsun, Erciyes Dergisi, Kayseri 1999, Sayı:261, s. 8-10.

10-Osmanlı-Karamanlı Münasebetleri, Yeni Türkiye 701. Osmanlı Özel Sayısı, Ankara 2000, Sayı: 31, s. 81-84.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)