Giritli Ali Aziz Efendi 
şair, yazar, büyükelçi


Osmanlı Devlet AdamıGirit’te doğdu. Girit Defterdar-ı Tarihçisi Mehmed Efendi'nin oğludur. Tahsilini Girit’te yaptı. Babası zengin olduğu için pek çok mal miras kaldı. Bu serveti harcayıp tükettikten sonra İstanbul’a gitti. Hassa silahşörleri arasına katıldı. Valide kethüdası olan hemşerisi Yusuf Ağa'ya bağlandı ve onun yardımı ile Sakız Adası'na muhassıl tayin edildi. Bir müddet sonra da Belgrad’a gönderildi. İki sene orada kalıp emlak satışlarına nezaret etti. Buradaki vazifesinin zor olmasına rağmen, başarılı çalışmalar yaptı. Bu başarısı sebebiyle mir-i miranlık payesi ile Berlin’e elçi tayin edildi. İki sene çalıştıktan sonra 1798 tarihinde Berlin’de öldü. Berlin’deki Müslüman mezarlığına defnedildi.

ESERİ:

Muhayyelat-ı Aziz Efendi

Şiirde binlerce beyti ezberlemesiyle ve bilhassa Muhayyelat adlı eseriyle tanınan Aziz Ali Efendi, Türkçe ve Farisi şiirler yazmıştır. Muhayyelat adlı eserinde çeşitli hikayeleri kendine has bir üslupla kaleme almıştır.

Binbir Gece Hikayeleri tarzında yazdığı bu eser, “Birinci, İkinci, Üçüncü Hayal” adlarıyla müstakil üç bölüm halinde yazılmıştır. Doğu hikaye tarzının temel tekniği olan hikaye tarzında hikaye içinde hikaye sistemi esas alınmış olup, hikayelerdeki asıl kahramanlar kitab bitinceye kadar dikkati çekmekte ve böylece konu bütünlüğü sağlanmaktadır. Sade bir dil ve yalın bir üslup kullanılan eser, Muhayyelat-ı Aziz Efendi adıyla İstanbul’da basılmıştır.HAKKINDA YAZILANLAR

1.Osmanlı ve Prusya Kaynaklarına Göre Giritli Ali Aziz Efendi'nin Berlin Sefareti
H.Ahmed Schmiede
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınlarıwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)