İbnülemin Mahmut Kemal İnal
tarihçi, yazarSon devrin meşhur tarihçilerinden. 1870 yılında İstanbul’da doğdu. İbnülemin mahlas ismi ile tanınır. Mühürdar Mehmet Emin Paşanın oğludur. Şehzade Rüştiyesi’ni bitirdi. Mülkiye’ye devam etti. Rahatsızlığı sebebiyle bitiremeden ayrıldı. Daha ziyade özel dersler alarak kendi kendisini yetiştirdi. Tarih, biyoloji ve monografi alanlarında eserler yazdı. Araştırıcılığının ve zekiliğinin, eserlerinin hazırlanmasında önemli rolü olmuştur.

Genç yaşında küçük bir memur olarak tayini yapıldı. Daha sonra Sadaret Mektupçu Kalemi Müdürlüğü’ne tayin edildi. Birçok arkadaşı ile İslam Eserleri Müzesi’ni kurarak, kendi de yönetim kurulu başkanı oldu. Emekli oluncaya kadar buranın müdürlüğünü yaptı(1935). Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın padişah olmasından hal’ edilmesine kadar harici ve dahili evrakların bulunduğu Yıldız Evrakı’nı tasnifle görevlendirildi. Bu evrakları tetkik etmesi yazacağı eserlerin kaynağını teşkil etti.

Resmi görevlerinin dışında ayrıca Tarih-i Osmani Encümeni Azalığı (1923), Kütüphaneler Tasnif İşleri İlmi Müşavirliği ile İslam Ansiklopedisi Müşavirliği’nde bulundu. 1953 yılında Kütüphane koleksiyonu ve mühim vesikalarını İstanbul Üniversitesi’ne bağışladı. Vasiyeti gereği Mercan’daki konağını, talebe yurdu haline gelmesi için, İstanbul İmam-Hatip Okulu’na verdi. Fakat bu konak yıktırılarak yerine iş hanı yaptırılmıştır. 1957 yılında İstanbul’da vefat etti.


ESERLERİ:
Menafi-üs-Savm, Ahlak, Kavazat-ül-Kemal, Hulasa-i Ziraat, Hulasa-i Ticaret, Bir Yetimin Sergüzeştisi, Leskofçalı Galib Bey, Hersekli Arif Hikmet Bey Divanlar’ına yazdığı önsözler, Son Hattatlar, Son Asır Türk Şairleri, Son Sadrazamlar önemli eserleridir.
HAKKINDA YAZILANLAR

Süleyman Nazif onun hakkında beytini söylemiştir:

Hezaran gıbta o devr-i kadim efendisine
Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)