Giritli  Sırrı Paşa
kelam alimi, müfessir


Osmanlı Devlet Adamı


Mehmed Sırrı Paşa1844 yılında Girit’in Kandiye kasabasında doğdu.
Salih Tosun Efendi’nin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra Girit’te memurluğa başladı. Daha sonra bazı vezirlere divan katipliği yaptı. 1867 yılında Yanya mektupçu muavini, 1868’de Aydın mektupçu muavini, 1869’da Prizren mektupçusu, 1872’de Tuna mektupçusu oldu. 1895 tarihinde vefat etti.

Eserleri ve Kelâm İlmindeki Yeri:
Birçok konuda eser veren Sırrı Paşa’nın özellikle kelâm ve tefsir alanında mütehassıs olduğunu görüyoruz.

Kelâmla ilgili eserleri şunlardır:

• Nakdu’l-Kelâm fî Akâidi’l-İslâm
• Ru’yet-i Bârî Hakkında Risâle
• Şerhu Akâid ve Haşiyelerinin Tercümesi
• Arâu Milel
• Rûhwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)