Nuşirevan .
İran Sasani Devleti HükümdarıSasani Hanedanı'nın yirmincisidir. Asıl ismi Hüsrev’dir. Kubad’ın en küçük oğludur.

On dokuzuncu Sasani hükümdarı olan Kubad zevkine düşkün, Mazdek adında birinin ortaya attığı bugünkü komünizme benzer fikirleri kabul etti.

Kubad’ın ölümünden sonra M.531 yılında tahta oğlu Nuşirevan geçti.

Nuşirevan; Romalılarla, Hindlilerle ve başka komşularıyla yaptığı birçok savaşlarda galip geldi. Sasani Devleti'nin sınırlarını Akdeniz’e ve Karadeniz’e ulaştırdı. Maveraünnehr taraflarından da birçok yerleri sınırları içine kattı. Roma İmparatoru Jüstinianos’un ilerlemesinden endişe ederek ona savaş ilan etti. Roma İmparatorunu hezimete uğratıp elli sene müddetle, her sene otuz bin altın cizye vermeye mecbur etti. Yemen’i, Dara’yı aldı ve Kapadokya’ya girdi.

Babası zamanında ahlaksızlıkları ve bozuk fikirleriyle insanları etkisine alan Mazdek ve seksen bin adamını kılıçtan geçirerek onları ortadan kaldırdı.

48 yıl adaletle hüküm sürdü. Nuşirevan, hükümdarlık zamanında askeri reformlar yaptı ve yeni bir vergi toplama sistemi geliştirdi. Mazdekileri ülkeden atmasına rağmen adil ve hoşgörülü kişiliğiyle ün kazandı. Hikmet sahibi, zeki ve iş bilen müşavirleri vardı. İlim ve hikmet sahibi kimseleri her taraftan toplayıp ikram ve ihsanlarda bulunurdu. Kale, köprü gibi birçok bina ve eserler yaptırdı. 579 senesinde vefat etti. Oğlu Dördüncü Hürmüz onun yerine geçti.

Nuşirevan'ın adaleti hadisi şerifle övüldü. Peygamber Efendimiz; “Ben, adil sultan zamanında dünyaya geldim” buyurarak onun adaletini övmüştür.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)