Kadriye Hüseyin
Mısır Prensesi


gazeteci, yazar, çevirmenTürk edebiyatının Mısır coğrafyasındaki temsilcilerinden Prenses Kadriye Hüseyin, Kahire’de 10 Ocak 1888 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Mısır’da dönemin önemli devlet adamlarından olan Hidiv İsmail Paşa’nın oğlu Hüseyin Kâmil Paşa, annesi ise Melek Sultan’dır. Eğitim hayatı konusunda detaylı bilgi olmamakla birlikte, varlıklı bir ailede yetişen Prenses Kadriye’nin Arapça ve Fransızca gibi dillerde eğitim aldığı bilinmektedir. İlk evliliğini 1919 yılında Kahire’de yapan Prenses Kadriye, ikinci evliliğini ise İstanbul’da, 1921 yılında Mahmut Hayri Paşa ile gerçekleşmiştir. Mahmut Hayri Paşa’dan Mahmud Hüseyin Hayri ve Samira adlı iki çocuğu olan yazar, 1955 yılında Kahire’de vefat etmiştir.

Tanzimat döneminde yapılan yeniliklerle birlikte ortaya çıkan kadın aydın tipinin önemli temsilcilerinden biri olan Prenses Kadriye Hüseyin’in kendisine daha çok Fatma Aliye’yi örnek aldığı söylenebilir. Prenses Kadriye, İstanbul, Kahire ve Roma’da geçen yaşamında daha çok gazeteci ve denemeci kimliğiyle dikkat çekmiş, Mihrab, Şehbal, Resimli Kitap gibi süreli yayınlarda çeşitli yazılar kaleme almıştır. Şehbal’de daha çok Nilüfer takma adıyla yazılar yazan Kadriye Hüseyin, II. Meşrutiyet’in ortaya çıkardığı sosyal etkiler ve milli uyanışın içinde yer almış, daha sonra ise Milli Mücadele’yi destekler nitelikte yazılar kaleme almıştır. Özellikle Mehâsin-i Hayat, Temevvücât-ı Efkâr, Nelerim, Mühim Bir Gece ve Muhadderât-ı İslâm adlı eserlerinde, düşünce ve duygu dünyasının incelikleri, millî, dinî ve kültü-rel konulardaki hassasiyetleri göze çarpmaktadır. Prenses Kadriye’nin yazılarında kendini gösteren temel konulardan biri de Doğu toplumlarındaki kadın meselesidir. Yazar aynı zamanda Batı edebiyatından çeşitli tercümeler yapmıştır.

Kadriye Hüseyin 1955 yılında vefat etmiştir.

Kaynakça
İhsanoğlu, Ekmeleddin (2006). Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları (Mehmet Ali Paşa’dan Günümüze Basılı Türk Kültürü Bibliyografyası ve Bir Değerlendirme). İstanbul: IRCICA Yay.

Kalyon, Abuzer ve Zeynep Gözde Kozlu (2017). “Prenses Kadriye Hüseyin ve Eserleri”. Külliyat: Osmanlı Araştırmaları Dergisi, S.3.

Karaca, Nesrin (2012). “Prenses Kadriye Hüseyin, Ressam Vittoria Pisani ve Türk Milli Mücadelesi”. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 7/1.

Yazan:
Araş. Gör. Mustafa Temizsu
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/prenses-kadriye-huseyin
ESER-AYRINTI

MUKADDES ANKARA'DAN MEKTUPLAR
Kadriye Hüseyin

Mukaddes Ankara birdenbire vecd içinde sükuta dolan bir şehir oluvermiş. Cengaver şehrin siması değişmiş. Ankara bir bayram havası yaşıyor…

Ankara, ecnebi boyunduruğuna baş eğmeyen yegane Müslüman toprağı olan müstakil Türkiye’nin merkezi olmuş… Bütün Müslüman şarkın istikbali, burada yaratıl-maktadır.

Ebedi Türkiye’nin şanlı ordularının asil kumandan-ları, umutsuz olmayınız! Sizler hürriyet ve adaletin müdafileri olduğunuzdan Kadiri Mutlak imha olunmanıza müsaade etmeyecektir.

Ya Rab! İmdadımıza yetiş, ya Hazreti Muhammed; her yandan hücuma uğradık! Sen ki evvelce ilahi vahiy ile ümmetini ulvi ve şanlı, metin ve kudretli kılmıştın. Şimdi merhametsiz saldırganların sebep olduğu şu felakete bak. Ey kadiri mutlak Rabbin nurlu Hazreti Peygamberi, bize şefaatte bulunmanı candan niyaz ediyoruz.

Sizleri ziyaret edip Mukaddes Ankara'mızın ruhundan biraz olsun nefes götürebildiğim için minnettarım.

Yaşanılmış günlerdeki ıstırapların hatırasına rağmen, Ce-nabı Hakk’ın inayeti ile nihai zaferi göreceğiz!

Yazar: Kadriye Hüseyin
Kapak ve iç resimler: Vittoria Pisani
Dosya: Prof.Dr. Nesrin Karaca
Sadeleştiren: Mahmut Çetin
Kapak Kompozisyonu: Mustafa Çağrı Çetin
Biyografi Net Yayıncılık
Türkçe
13 x 19,5
208 sayfa


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)