Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Selçuk  Bey

Selçuklu Devleti KurucusuSelçuklu Devleti’ne adını veren Selçuk Bey, Aral Gölü ile Hazar denizi arasına hakim olan Oğuz Devleti’nin komutanlarından Dukak Subaşı’nın oğludur.

X. yüzyılın başlarında doğan ve Dukak Bey öldüğü zaman henüz 17-18 yaşlarında olan Selçuk Bey, Yabgu’nun yanında görev aldı ve yetişti. Daha sonra da Yabgu Oğuzlarına subaşı oldu.

Genç yaşına rağmen yüksek mevkilere ulaşan Selçuk Bey’in giderek artan itibarı, Oğuz Devleti’nin Yabgusu ve eşini rahatsız etti. Bir süre sonra Yabgu ile arası açılan Selçuk Bey, kendisine bağlı kalabalık Oğuz kütleleriyle, Maveraünnehir’e doğru göç etti. Çok sayıda at, deve, koyun ve sığırı da yanlarında götürdüler. Bu göçün asıl sebebi yer darlığı ve otlak yetmezliği idi.

Selçuk Bey 960’ı takip eden yıllarda Seyhun (Sırderya) nehri kenarında yine bir Oğuz şehri olan Cend’e geldi. Maveraünnehir’den daha evvel göç etmiş Müslüman Türkler de burada oturuyordu. Selçuk Bey’in Türklerle diğer İslâm ülkeleri arasında bir sınır teşkil eden Cend’e gelişi, tarihte önemli bir çağın başlangıcı sayılır.

Selçuk Bey, bu yeni bölgenin siyasî ve sosyal şartlarını da değerlendirerek, kendisine bağlı Oğuzlarla birlikte Müslüman oldu. Buhara ve Harezm gibi yakın İslâm ülkelerinden de din adamları istedi. Böylece, Türkmen adıyla da anılan bu Türk kütlesi, siyasî ve sosyal yönden yeni bir hüviyet kazanmış oluyordu. Artık o, İslâmiyet için “cihada hazır bir gazi” idi. Nitekim, Oğuz Yabgusu’nun memurları Cend şehrine yıllık vergiyi almak için geldikleri zaman “Ben kâfirlere haraç vermem” diye onları uzaklaştırdı. Gerçekten de Oğuz Yabgusu henüz Müslümanlığı kabul etmemişti.

Bundan sonra İslâmiyeti yaymak için mücadeleye başladı. Oğuz Devletine karşı yaptığı çarpışmalardan iki önemli fayda sağladı. Birinci fayda, Müslüman Oğuzların kendisine katılması ve savaşlarda görev alması oldu. İkinci fayda ise, Cend şehri ve civarında Yabgu’nun nüfuzunu kırarak kendi bağımsızlığını ilân etmesi idi. Komşu devletler de onun bağımsızlığını tanıdılar. Artık Selçuklu Devleti kurulmuş oluyordu. Şimdilik küçücük bir devlet idi ve tam bağımsız sayılamazdı.

Bu sırada Türk Karahanlı Devleti ile İranlı Sâmanî Devleti savaş halindeydiler. Sâmanî Devleti, Selçuk Bey’den yardım istedi. Selçuk Bey’in hem yeni topraklara ihtiyacı, hem de Büyük Türk Hakanlığı’nda gözü vardı. Oğlu Arslan Bey’in kumandasında gönderdiği kuvvetler sayesinde Sâmanî Devleti Karahanlılara galip geldi. Bunun sonucu ve karşılığı olarak da Buhara ile Semerkant arasında, Nûr kasabası yakınlarında bir bölge yurtluk olarak Selçuklulara verildi.

Artık Selçuklu Devleti, bir yanda Karahanlı Türk Devleti, öbür tarafta İran Sâmanî Devleti olmak üzere iki büyük devlet arasında yer almış bulunuyordu ve burada tutunmak zorundaydı. Selçuklular, iki devletle ilişkilerini bütün fırsatları değerlendirerek dengelediler.

Karahanlılar 992’de Sâmanîler başkenti Buhara’yı zaptettiler. Sâmanîler bölgeye yani Maveraünnehir’e ancak Oğuz Devletinin yardımı ile tekrar hâkim olabildiler. Fakat artık Sâmanî Devletinde huzursuzluk ve kargaşa yoğunlaşıyordu. Bundan Gazne Türk Devleti de yararlanmak istedi. Çünkü yeni Gazne Türk Devleti henüz Sâmanîlere bağımlı olmaktan kurtulamamıştı ve kurtulmak için fırsat kolluyordu.

Sâmanî Devleti, Büyük Hakanlığı elinde tutan kuvvetli Karahanlı Devleti ile, gittikçe kuvvetlenen Selçuk ve Gazne Türk devletleri arasında yok olmaya mahkûmdu. Türk devletleri de Büyük Hakanlık için birbirleriyle mücadele verdiler ve yavaş yavaş üstünlüklerini kabul ettirdiler.

Mikail, Arslan, İsrafil, Yusuf ve Musa adındaki oğullarıyla birlikte Büyük Selçuklu Devleti’nin temellerini atan Selçuk Bey 1009 yılında ve 100 yaşlarında öldüğü zaman devleti iyice teşkilâtlanmış, Selçuklu İmparatorluğunun temelleri tamamen atılmıştı.
English Biography

SELJUK BEY

Seljuk Bey, who gave his name to Seljukian state, is the son of Dukak Subaşı, one of the commanders of Oghuz State dominating over the region between Aral lake and Caspian sea.

Seljuk Bey, who was born in early Xth century and was only 17-18 when Dukak Bey died, took service under Yabgu and grew up there. Then he became chief inspector of Yabgu Oghuzes.

Seljuk Bey's growing credit reaching higher positions despite his young age, disturbed Yabgu of Oghuz state and his wife. Yabgu and Seljuk Bey being on strained terms Seljuk Bey migrated toward Maveraunnehir together with crowded Oghuz masses under his command. They took many horses, camels, sheep and cattle with them. The real reason for this migration was the scantiness of place and inadequate pasture. Seljuk Bey went to another Oghuz city near Seyhun river in years following 960. The Muslim Turks who had immigrated from Maveraunnehir were there. Seljuk Bey's going to Cend, which forms a border between Turks and other Islam countries, can be considered as the beginning of an important age in history.

Seljuk bey, assessing the political and social conditions of this new region, converted into Islam together with Oghuzes together with himself. Thus, this Turkish mass, also called Turkmens, gained a new identity in political and social aspect. Now he was a "ghazi ready for jihad" for Islam. As a matter of fact, when the officials of Oghuz Yabgu came Cend city to collect annual taxes, he sent them back saying "I do not pay to unbelievers". Indeed, Oghuz Yabgu had not accepted Islam yet.

Then he began to fight to spread Islam. He obtained two important benefits from his conflicts against Oghuz state. The first benefit was that he made Muslim Oghuzes join him and took part in wars. The second profit was that he proclaimed independence by breaking the influence of Yabgu in Cend city and its vicinity. Neighboring states also recognized his independence. Now, Seljukian State was established. It was only a small state yet, and could not be considered totally independent.

In the meantime, Turkish Karahanli State and Persian Samani State were in war. Samani State, demanded assistance from Seljuk Bey. Seljuk Bey both needed new territories and wanted Great Turkish Sultanate. Samani state defeated Karahanlis thanks to his forces he sent under command of his son Arslan Bey. As a consequence, a region between Buhara and Semerkant near Nur town, was given to Seljukians as native country in return.

Now Seljukian State was between two major states Karahanli Turkish State on one side and Iran Samani State on the other side, and had to keep its existence between them. Seljukians balanced their relations with the two states taking advantage of all possibilities.

Karahanlis seized Buhara, the capital city of Samanis in 992. Samanis could dominate on the region again only with assistance of Oghuz State. But now chaos and discomfort in Samani State were growing. Ghazni Turkish State wanted to take advantage of this. Because, new Ghazni Turkish State could not save its itself from being dependant on Samanis yet, and sought possibilities to do so.

It was Samani State's fate to be eliminated between strong Karahanli State holding Great Khan Position and strengthening Seljukian and Ghazni Turkish states. Turkish states also fought wars among themselves for Great Khan Position and made themselves accepted as superior gradually.

When Seljuk Bey, who set the foundations of Great Seljukian State together with his sons Mikail, Arslan, İsrafil, Yusuf and Musa, died in 1009 about his 100, he had organized his state rather well.
HABER

Bilim adamları Selçuklu'yu konuşacak
17.10.2011

2. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Bilim ve Düşünce Sempozyumu, çarşamba günü Konya'da başlıyor. 21 ülkeden 120 bilim adamının sunum yapacağı 4 günlük sempozyumun açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yapacak. Konya'nın merkez Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı'nca desteklenen sempozyum için dün bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu'nun büyük bir medeniyet olduğunu dile getirerek, "Bu medeniyete Konya, 200 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Bu medeniyeti sadece bugüne kadar gelen tarihi eserlerini koruyarak anlayamayız. Asıl olan, bu eserleri meydana getiren akıl ve ilmi anlayıp yaşatabilmek. O dönemde tıp, astronomi, matematik gibi alanlarda Selçuklu Devleti'nden birçok büyük alim yetişmiş ve tarihe de önemli eserler kazandırmıştır" dedi.HAKKINDA YAZILANLAR

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi
İbnü’l Esir
arkkitapları
Yayın Yeri İstanbul
Yayın Tarihi 2013
Teknik Özellikler 512 s 13,5*21
ISBN 978-605-5350-40-6
Kitap Dili Türkçe

Dünyada en çok devlet kurmuş Türk hanedanı Selçuklulardır. Osmanlı Devleti, son Selçuklu devleti olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılma sürecinde uç beyliğinin kopmasıyla kurulmuştur.

Selçukluların kurduğu devlet bir süre sonra beşe ayrılmıştır: Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları.

Selçukluların sonunu Moğol istilaları getirmiştir. Son Selçuklu devleti olan Anadolu Selçuklu Devleti Moğol egemenliğine girmiş, Anadolu Moğollar tarafından işgal edilmiştir. Son Moğol valisi Eretna Müslümanlığı seçmiş ve komutasındaki Moğol ordusuyla bağımsızlığını ilan edip Anadolu Eretna Beyliği’ni kurmuştur.

İbnü’l-Esîr’in el-Kâmil’i, Türk tarihi; özellikle de Selçuklular, Haçlı seferleri, Abbasiler ve Moğol istilası, Musul ve el-Cezire için akla gelen ilk eserlerden olup, aynı zamanda müellifin yaşadığı bölgenin yarım asırlık tarihi için birinci elden kaynaktır.

el-Kâmil pek çok konuda geniş ve doğrudan bilgi verir. Yalnızca İslâm-Arap tarihinin değil, Türk tarihinin de vazgeçilemez kaynaklarındandır. Kendisinden sonraki tarihçiler üzerindeki etkisi büyüktür ve hepsinin ilk müracaat ettikleri kaynakların başında el-Kâmil fi’t-Tarih gelmektedir.

HAKKINDA YAZILANLAR

Kur’an Gölgesinde ve Tarih Önünde Türk
Mehmet Doğan
Türk Kültür Yay. s. 79)

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucuları Çağrı ve Tuğrul beyler, Ebu Said Ebü’l-Hayr hazretlerinin nasihatlarına uyarlardı. Cemiyetin mânevi terbiyecileri olan İslâm âlimleri, Selçuklu sultanlarından kabul görmüştür. Necmeddin Bağdadi, Sultan İzzeddin Selçuki’den; Şihabüddin Sühreverdi, Birinci Alâeddin Keykubad’dan; Bahaeddin Veled, Alâaddin Keykubad’dan hürmet görmüştür.
On üçüncü asrın ortalarına doğru Konya’da Evhadeddin Kirmâni, Muhyiddin-î Arabî, Sadreddin Konevi, Mevlâna Celâleddin-i Rumî, Saideddin Fergani; Tokat’ta Fahreddin bin İbrahim Irakî, Kayseri ve Sivas’ta Necmeddin Dâye ve Mueyyedüddin el-Cündi, Anadolu’da birlik ve beraberliğin sağlanmasındas rol oynadılar. […]

Osmanlı Devletinin kuruluşunda emeği olan âlimler, yükseliş dönemlerinde memleketin her tarafında hizmet verdi. Şeyh Edebâli, Dursun Fakih, Geyikli Baba, Emir Sultan, Somuncu Baba, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ve Akşemseddin, Seyyid Şerif Cürcani, Ahi Elvan ve binlercesi.

Selçuk Bey’in oğullarına vasiyeti:
“Oğullarım, Allah’a hamd olsun ki bizi İslam gibi yüce bir dinle müşerref kıldı. Kur’an-ı Kerim’e sarılın, bid’at ehli ve sapık mezhep sâlikleri ile mücadele ediniz. Oğullarım, Yabguluk makamını elinizden bırakmayınız. Torunlarım Tuğrul ve Çağrı’ya dikkat ediniz. Umarım ki onlar, dine ve devlete büyük hizmet ederler. Ben atalık hakkımı helâl ediyorum. Siz de evlâtlık hakkınızı helâl edin.”
HABER

Kayseri’de Selçuklu Uygarlığı Müzesi açıldı
Zaman 26 Şubat 2014

Tarihteki ilk tıp medresesi olarak bilinen Kayseri’deki Gevher Nesibe Medresesi, restore edilip Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak önceki gün açıldı.

Farklı ülkelerden getirilen Selçuklu minyatürlerinin, bronz heykellerin, işlemelerin ve etnografik eserlerin sergilendiği; dijital uygulamalarla da Selçuklu medeniyetinin anlatıldığı müzede ayrıca çocuk eğitim ve bilgilendirme alanı, günümüzden 800 yıl önce kullanılan tedavi yöntemleri, tedavi odaları gibi birimler de yer alıyor. Toplam 4,7 milyon harcanan müzede engelliler için de uygulamalar bulunuyor.

HABER

Selçuklular Sergisi açıldı
Zaman 4 Temmuz 2015

Kadim bir medeniyetin inanç, kültür, zafer, bilim, sanat ve estetiğine şahitlik eden ‘Selçuklular' sergisi 28 Haziran'da İstanbul Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı.

Konya İnce Minareli Medrese Müzesi, Konya Karatay Medresesi Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Beyazıt Kütüphanesi gibi farklı müze ve kurumlardan getirilen 227 eser ile birlikte animasyonların ve canlandırmaların yer aldığı sergi, Sevgi Kutluay'ın küratörlüğünde hazırlandı.

‘Tarihçe-Selçuklular', ‘Hanedan-İktidar Alametleri', ‘İktidar-Siyasetname', ‘Mimari-Kentler ve Yapılar', ‘Sembolizm-Mimari', ‘Sembolizm-Düğümler ve Desenler', ‘İnanç Tasavvuf', ‘Günlük Yaşam-Konut', ‘Ticaret-Kervansaraylar ve Yollar', ‘Saray-Mimari', ‘Saray-İhtişam', ‘Saray-Eğlence', ‘Saray-Aşk', ‘Saray-Av ve Savaş' olmak üzere 14 bölüme ayrılan serginin en önemli parçalarından biri, hiç şüphesiz ‘‘siyasetnamelerin' yer aldığı ‘İktidar-Siyasetname' başlıklı bölüm. Devrin idarecilerine ve devlet adamlarına pratik tavsiyelerde bulunmak ve adaletli bir yönetim oluşturmalarını sağlamak amacıyla yazılan siyasi, ahlaki ve dini eserler olan Siyasetnameler'in (Nasihatname) en ünlü örneklerinden biri, Selçuklu veziri Nizamü'l-Mülk'ün (1018-1092) yazdığı Siyerü'l-müluk/Siyasetname. Sergide, siyasetnamelerin bir devleti nasıl inşa ettiği örnekleriyle ortaya konuyor.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Seracettin Şahin, “Hüküm sürdükleri bölgelere göre ‘Büyük Selçuklular' ve ‘Anadolu Selçukluları' olarak adlandırılan Selçuklular, sergi kapsamında devlet teşkilatlarından günlük yaşam, eğitim, sanat, mimari ve ticari hayatına kadar her alanda ele alınıyor.” diyor. Konya Selçuklu Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sergi, 17 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.


Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com