Fahreddin  Mübarek Şah ( 28.9.1124)- (27.11.1204)
yazar, şair1126 yılında Lahor’da doğdu. Asıl ismi Muhammed’dir. İyi bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. Gûrlular sarayına gelerek hükümdarlardan iltifat gördü. Zamanının büyük alimlerindendi. Ayrıca şairdir ve şiirleri tasavvufidir. Fahrüddevle ved-dîn, Melîk-ül-Kelam lakablarıyla anıldı. 1206 senesinde vefat etti.

1196 yılında tamamladığı Şecere-i Ensab adlı eserini Gûr Hükümdârı Kutbeddîn Ay Beg’e sundu. Bu eserinde Türk Tarihi, Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk etnolojisi hakkında kıymetli bilgiler vermektedir. Türkçenin Arapça'dan sonra en mükemmel dil olduğu hakkında bilgiler de vardır. Aynı zamanda Türklerin teşkilâtçı bir millet olduğunu savunmaktadır.

ESERLERİ:
Râhiku’t-Tahkîk, Nesebnâme, Medhal-i Manzûm der İlm-i Nücûm (ele geçmemiştir), Lübâb-ül-Elbâb (şiir kitabı), Kitâbu Adâb-il Harb Veş-Şecâa (Tarih bilgilerini anlatan kitabıdır), Şecere-i Ensab.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)