Hüseyin Bey  - (1871)
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
1. Dönem:
19 Zilkade 1274-1 Rebiülevvel 1276
1 Temmuz 1858-28 Eylül 1859

2. Dönem:
22 Rebiülevvel 1278-22 Zilkade 1284
27 Eylül 1861-16 Mart 1868

Emanet Müddeti: 1. Kez: 1 sene 3 ay 11 gün, ikinci kez 6 sene 8 ay.

Devlet kademelerinde, Hazine-i Hassa nazırlığı da dahil olmak üzere önemli görevlerde bulunmuş olan Mehmed Tahir Paşa’nın oğludur. İhtisab Ağası Hüseyin Bey namıyla tanınmıştır. Hükümet hizmetine önce babasının yanında ve refakatinde başlamış 1835 tarihinde kapıcıbaşı rütbesiyle İhtisab Nezareti’ne tayin olunmuştur.

Birkaç kez İhtisab Nazırlığı’na da getirilen Hüseyin Bey, 1267 Şaban’ında İhtisab Nezareti’nin lağvedilmesi üzerine Meclis-i Has ve Umumi’ye memur edilmiş, 1 yıl sonra İhtisab Nezareti’nin yeniden ihdası üzerine dördüncü kez İhtisab Nezareti’ne atanmıştır.
1 Temmuz 1858’de Şehremanetliğine tayin edilen Hüseyin Bey, 1 yıldan fazla bir süre bu görevde kaldıktan sonra azledilmiş, ancak, iki yıl kadar Şehremanetliği görevini sürdüren Ahmed Şükri Bey ve 2 ay aynı görevde bulunan Hacı Ahmed Efendi’den sonra tekrar Şehremanetliği’ne getirilmiştir.

İkinci döneminde 6,5 yıl kesintisiz Şehremanetliği yapan Hüseyin Bey yeni belediye nizamnamesinin neşri üzerine İstanbul’un on dört belediye dairesine bölünmesi, Beyoğlu Belediye Dairesi’nde tecrübe edilen yeni usul belediyeciliğin İstanbul’un diğer kısımlarına da yayılması, bütün bunlar için de Batı memleketlerini görmüş bir şehreminine ihtiyaç duyulması sebebiyle bu görevinden alınarak Şura-yı Devlet Azalığı’na getirilmiş, yerine Server Efendi tayin olunmuştur.
Hüseyin Bey, 1287 (1871) yılında vefat etmiş ve Eyyüb’de Bostan İskelesi’ne defn olunmuştur.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)