İsmail Ankaravi
mutasavvıf


şair, yazar


İsmail Rüsuhi DedeAnkara’da doğdu. Ahmed İsminde bir Bayramiye tarikatı şeyhinin oğludur. İlk tahsilini Ankara medreselerinde yaptı.

Önce Bayrami tarikatına bağlandı. Sonra gördüğü bir rüya üzerine Mevlevi tarikatına girdi. Bostan Çelebi’ye intisap ederek ondan hilafet aldı.

Konya Mevlevihanesi onu Galata Mevlevihanesi’ne tayin etti. Abdi Dede’nin vefatı üzerine Galata Mevlevihanesi şeyhi oldu.

Muhittin Arabi’nin felsefesinden hareketle Celalettin Rumi’nin 6 ciltlik Mesnevisi’ni “Fatih-ül Ebyat Şerh-i Mesnevi” adıyla şerh etti. Mevlevilerce, bugüne kadar yapılan en iyi şerh kabul edilen bu eserden sonra kendisine “Hazret-i Şarih” dendi.

Mesnevi'yi mevlevihanelerde bir eğitim malzemesi olarak kullandı. Mesnevi okutacak kimselere verilen okutma icazetlerinde onun yöntemi kabul edildi.

1631 yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri, Galata Mevlevihanesi’ndedir.

ESERLERİ:

Türkçe, Farsça ve Arapça eserler kaleme aldı.

Fatih-ül Ebyat Şerh-i Mesnevi
Minhac ül Fukara
Risalei Hüccet ül Sema
Fususu’l Hikem Şerhi
ESER-AYRINTI

Minhacü'l-Fukara
İsmail Ankaravi
İnsan Yayınları

Fukara, Allah rızası için dünya mallarının, kendisini masivaya bağlayan her türlü esbabı ve malik olduğu şeyleri, yine Allah’a muhabbetinden dolayı terkeden kimse demektir. Şöyle ki, "fakir olan sufi, elinde herhangi bir malı olmayan kişidir. Manevi fakir ise; kendisini beşeri isteklerden arındırıp kalben kendisini hiçbirşeye malik saymamaktadır, İsmail Ankaravi, hakîkat-i semâdan mülhem olarak "ilimler semâdan iner" malumundan hareketle eserine Minhâcü'l-Fukarâ diyerek âlem-i mânâdan bir isim vermiştir.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)