Adem Ceyhan
akademisyen, yazar1964 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Harun Köyü’nde doğdu. İlk tahsilini ailesiyle birlikte gittiği Almanya’nın Berlin şehrinde tamamladı. 1977’de yurda dönüp orta öğrenimine İstanbul’da başladı ve 1984’te Sivas Gazi Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’ne girdi. 1988’de bu bölümden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eski Türk Edebiyatı Bilim dalında yüksek lisansa başladı.

“Enis Receb Dede Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânı” adlı teziyle, bilim uzmanı unvanını aldı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktora öğrenimini, 1994’te tamamladı. Doktora tezinin konusu, 15. asır şairlerinden Bedr-i Dilşâd’ın “Murad-nâme” adını koyduğu
ve 1427 yılında Sultan II. Murad’a sunduğu mesnevîsinin incelenmesi ve metninin
hazırlanmasıydı. Ziyaroğulları’ndan Emîr Unsuru’l-maâlî Keykâvus’un 1082 yılında oğlu için
yazdığı ve daha ziyade “Kābus-nâme” adıyla tanınmış, mensur Farsça Nasîhat-nâme’nin, bazı
ilâve ve çıkartmalarla yapılmış manzum bir tercümesi sayılabilecek olan bu hacimli eser,
1997 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından iki cilt hâlinde yayınlandı.

Yüksek lisans ve doktora yaptığı yıllarda bazı orta dereceli okullarda Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılı sonunda Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne araştırma görevlisi kadrosuyla girdi.

1995’te aynı bölümde yardımcı doçent oldu. 2000 yılında Eski Türk Edebiyatı bilim dalında doçent unvanını aldı. Türk Dili ve Edebiyatı bilim dalında teamül hâline gelen “doçentlik tezinin” konusu, “Türk Edebiyatı’nda Hazret-i Ali Vecizeleri” dir. Bu eser, 2006 yılında Ankara’da yayınlandı.

1995 yılından itibaren lisans seviyesinde Eski Türk Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi, yüksek lisans seviyesindeyse Metin Şerhi, Metin Neşri, Eski Türk Edebiyatının Kaynakları gibi dersler verdi. Çeşitli akademik yayın organlarıyla kültür, edebiyat dergilerinde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

ESERLERİ:

Makale ve Bildiriler:

1- “Eski Türk Edebiyatında Sad-Kelime-i Ali Derleme
Tercüme ve Şerhlerine Dair”,
Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Dergisi,Manisa 1997, sayı 1,
s. 232-255.
2- “Süleyman Nahîfî ve Kasîde-i Mudariyye Tahmîsi”
Akademik Bakış 3, Güz (Urfa) 1997, s. 32- 43.
3- “Vehbî, Lutfiyye”, (yayın tenkidi),
İlmî Araştırmalar, 5, İstanbul 1997, s. 299-308.
4- “Kanunî’nin Bir Gazelinin Düşündürdükleri”
Erciyes, (Kayseri), Eylül 1997, sayı 237, s. 1-5.
5- “Eski Bir Atasözleri Kitabı”,
BİR- Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı 9,
10, İstanbul 1998, s.109-132. Prof. Dr. Kemal
Eraslan’a Armağan.
6- Âlim ve Şair Bir Osmanlı Müderrisi: Pir Mehmed Azmî Bey ve Eserleri”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, İstanbul 2000, Sayı 1, s. 243-286.
7- “Süleyman Nahîfî’nin Mevlidü’n-Nebî Mesnevîsi”,
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,
Erzurum 2000, sayı 14, s.89-140.
8- “Ahmed Muhtar Bey’in Şair Hanımlarımız İsimli Eseri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya 2000, Sayı 8, s. 299-350.
9- “Muallim Nâcî’nin Emsâl-i Alî Tercümesi”,
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya 2001, Sayı 9, s. 277-325.
10- “Türk Tarih ve Edebiyatı Araştırmalarında Usûl Üzerine”, Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 2002, yıl 8, sayı 43, s. 429-439. (Uluslararası hakemli dergi).
11- “Usûlî’nin Hadis ve Vecize Tercümeleri”,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2001-2003, cilt
XXX, s. 147-188, (İstanbul 2003), (Hakemli dergi).
12- “Harîmî’nin Hz.Ali’den Kırk Vecize Tercümesi”,
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 2003/2, s.45-58. (Hakemli dergi).
13- “Vahdetî’nin Sad-Kelime-i Hazret-i Murtaza Tercümesi”, Gazi Üniversitesi Ahilik Araştırmaları Dergisi, c.1, sayı 1 (Yaz 2004), s. 21-68.
14- “Eski Bir Üsküdar Sakini: Maarif Nazırı Münif Paşa’nın İki Manzum Eseri”, Üsküdar Sempozyumu, I, Bildiriler, İstanbul 2004, c. 2, s.435-456.
15- “Eski Bir Vecizeler Kitabı: Edâyî’nin Sad-Kelime-i Alî Tercümesi”
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
2005/1 Bahar Sayısı, s. 15-46.
16- “Şeyhülislâm Kemalpaşazâde’ye Mâl Edilen Bazı Şiirler”
Edebiyat Otağı, 1 Ocak 2006, Sayı 4, s.11-19.
17- “Şehzade Bayezid’in Son Şiiri”
Edebiyat Otağı, 1 Mart 2006, Sayı 6, s. 5-13.
18- “Dört Seçkin Dost’un Portresi”
Cevrî İbrâhim Çelebi’nin Hilye-i Çihâr-Yâr-i Güzîn’i”,
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2006/1
Bahar Sayısı, s. 1-28.
19- “Manisalı Bir Sanatkâr Mutasavvıf: Hasan Rızâ Efendi ve Dîvânı”,
Manisa Şehri Bilgi Şöleni Bildiriler 29-30 Eylül 2005, Manisa 2006, s.131-176.
20- “İznikli Bekayî”
I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu
20-2 Nisan 2006, (Yayımlanacak).

Kitaplar:
Türk Edebiyatı’nda Hazret-i Ali Vecizeleri,
Ankara 2006, 559 s.
Hocazâde Abdülaziz Efendi’nin Gül-i Sad-berg’i,
Manisa 2006, 130 s.
On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed
Bey ve Dîvânı, Manisa 2006, 175 s.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)