Turgut Karabey
akademisyen1944 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde yaptı. 1965 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1969 yılında mezun oldu. Bir süre çeşitli şehirlerde öğretmenlik yaptı. 1976 yılında mezun olduğu bölüme araştırma görevlisi olarak atandı. 1978 yılında yüksek lisansını, 1983 yılında doktorasını tamamladı. 1987 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bölüm başkanı. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü oldu.

BİLİMSEL FAALİYETLERİ

A. Kitaplar

1. Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, (H. İpekten, M. İSEN, R. TOPARLI ve N. OKÇU ile birlikte), Ankara, 1988 (580 s.)
2. Sünbülzâde Vehbi, Tuhfe, (Farsça-Türkçe Manzum Sözlük), (N. KÜLEKÇİ ile birlikte), Erzurum, l990, (151 s.)
3. Şerefeddin Râmi, Enisü'l-uşşak, (Klâsik Doğu Edebiyatlarında Sevgili ile İlgili Mazmunlar), (N. Külekçi ve H. İdrisi ile birlikte), Ankara, 1994, (113 s.)
4. Şeyh Gâlib, Şerh-i Cezire-i Mesnevi, (M. VANLIOĞLU ve M. ATALAY ile birlikte), Erzurum, 1996, (256 s.)
5. Divan, Erzurumlu İbrahim Hakkı, (N. KÜLEKÇİ) ile birlikte, Erzurum 1997, (606 s.)
6. Ahmed Paşa, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara, 1996, (191 s.)
7. Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniyye, (M. ATALAY ile birlikte), Erzurum, 1999, (213 s.)
8. Neşâti-i Şerh-i Ba'z-ı Kasâ'id-i Urfi, (M. ATALAY ile birlikte), Erzurum, 1999, (72 s.)
9. Şeyh Mahmud-ı Şebüsteri, Gülşen-i Râz, Mrsnevî, Fenomen Yay., Erzurum 2007, 312 s.B. Kitap ve Ansiklopedilerde Bölüm ve Madde Yazarlığı
1. "Dadaloğlu", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. II, İstanbul, Eylül 1977, s. 177.
2. "Dertli, İbrahim", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. II, İstanbul, Eylül 1977, s. 253¬255.
3. "Divan Edebiyatı Beyanındadır", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. II, İstanbul, Eylül 1977, s. 339.
4. "Garibi, Mehmed Çelebi", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. III, İstanbul, Şubat 1979, s. 283
5. "Hâfız-ı Acem", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul, Şubat 1981, s. 17.
6. "Hâleti, Abdullah Çelebi", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul, Şubat 1981, s. 41.
7. "Har-nâme", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul, Şubat 1981, s. 122-123.
8. "İrşadi (Bayburtlu)", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul, Şubat 1981, s. 405¬406.
9. "Keşfi, Mehmed Çelebi", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. V, İstanbul, Eylül 1982, s. 296.
10. "Kul Mesud (Nasrullah) ", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. V, İstanbul, Eylül 1982, s. 437.
11. "Meşâirü'ş-şuara", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. VI, İstanbul, Ocak 1986, s. 290¬293.
12. "Tarih Düşürme", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. VIII, İstanbul, Eylül 1998, s. 263¬269.
13. "Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. VIII, İstanbul, Eylül 1998, s. 544-546.
14. "Hatâyi", Büyük Türk Klâsikleri, C. III, İstanbul, 1986, s. 231-234.
15. "Sûzi Çelebi", Büyük Türk Klâsikleri, C. III, İstanbul, 1986, s. 235-241.
16. "Vâmık u Azra", Büyük Türk Klâsikleri, C. III, İstanbul, 1986, s. 251-252.
17. "Kemâl Paşazâde", Büyük Türk Klâsikleri, C. III, İstanbul, 1986, s. 264-271.
18. "İshak Çelebi", Büyük Türk Klâsikleri, C. III, İstanbul, 1986, s. 278-279
19. "Şâhidi", Büyük Türk Klâsikleri, C. III, İstanbul, 1986, s. 299-303.
20. "Celili", Büyük Türk Klâsikleri, C. III, İstanbul, 1986, s. 412-414.
21. "Âşık Çelebi", Büyük Türk Klâsikleri, C. III, İstanbul, 1986, s. 418-419.
22. "Ubeydi", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 11-12.
23. "Emri", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 13-16.
24. "Nakş-ı Hayâl Mesnevisi'nden", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 42-45.
25. "Şem'i", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 50-51.
26. "Murâdi", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 60-62.
27. "Şemseddin Sivasi", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 63-65.
28. "Nev'i", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 66.
29. "Hilye-i Hakani'den", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s.129-132.
30. "Kemâl Paşazâde'den", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 148-150.
31. "Hadikatü's-süedâ'dan", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 162-164.
32. "Sürûri", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 165.
33. "Lutfi Paşa", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 168.
34. "Ahlâk-ı Alai'den", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 174-176.
35. "Birgivi Mehmed Efendi", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 185.
36. "Ebu's-suud Efendi", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 189.
37. "Selaniki Mustafa Efendi", Büyük Türk Klâsikleri, C. IV, İstanbul, 1986, s. 228.
38. "Dürri-i Yekçeşm", Büyük Türk Klâsikleri, C. VI, İstanbul, 1987, s. 208-211.
39. "Nazim Yahyâ", Büyük Türk Klâsikleri, C. VI, İstanbul, 1987, s. 225-235.
40. "Sâmi Arpaeminizâde", Büyük Türk Klâsikleri, C. VI, İstanbul, 1987, s. 299-304.
41. "İzzet Ali Paşa", Büyük Türk Klâsikleri, C. VI, İstanbul, 1987, s. 314.
42. "Hâtem Akovalızâde", Büyük Türk Klâsikleri, C. VI, İstanbul, 1987, s. 357-359.
43. "Hâzık", Büyük Türk Klâsikleri, C. VI, İstanbul, 1987, s. 375-378.
44. "Haşmet", Büyük Türk Klâsikleri, C. VI, İstanbul, 1987, s. 387-393.
C. Makaleler
1. "Nefî'de Hiciv", Türk Edebiyatı, Haziran, 1985, S.140, s. 27.
2. "Ahmed Yesevi", Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 1, Erzurum, 1994, s. 1-3.
3. "Fetih-nâme-i Kıbrıs", (N. KÜLEKÇİ ile birlikte), Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Erzurum, 1995, 81-102.
4. "Abay Kunanbayoğlu", Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 4, Erzurum, 1996, 193-197.
5. "Mecmuatü'n-neza'ir'in Yeni Bir Nüshasına Dair", Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 6, Erzurum, 1996, 67-73.
6. "Nesimi'nin Hayatı ve Farsça Divanı", Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 7, Erzurum, 1997, 57-75.
7. "Karacaoğlan'da Sevgili Mazmunu", Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara, 1998, s. 241-249.
8. "Kültür Açısından Divan Şiirine Bir Bakış", Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, (Nisan 2006), S. 12, 2006: 107-120.
9. "Ahmed-i Hani (1651-1707), Hayatı, Eserleri ve Mem o Zîn Mesnevisi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 30, 2006: 57-65.
10. "Divan Şiirinde Sapmalar", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 32, 2007: 15-39.
11. "Divan Şiirinde Sapmalar", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 32, 2007: 15-39.
12. "Fuzuli'nin Bazı Türkçe Şiirlerinde Görülen Batıni Temayüller", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 35, 2007: 59-72.
13. "Bayburtlu Zihni'nin (1797-1859) Meşhur Bir Koşmasına Tahlili Bir Bakış", Milli Folklor, Prof. Dr. Saim Sakoğlu Armağanı, S. 76, 2007: 65-70.D. Sempozyum Bildirileri
1. Fatin Divanındaki Tarih Manzumelerinde Görülen Ta'miye Örnekleri", 9-23 Ekim 1981, İstanbul, IV. Millî Türkoloji Kongresi.
2. "Bir Kültür Olarak Divan Şiirine Bakış", I. Türkoloji Günleri, 27-28 Ekim, 2004".
3. "Necati Bey Divanının Mukaddimesi", I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Ölümünün 500. Yılında Şair Necati Anısına), 15-17 Nisan 2009, Kocaeli 2009.
4. "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Geleneğe Bağlı Bir Şair Talib ve Bir Gazeli'nin Şerhi", III. Türkoloji Günleri, 06-07 Kasım 2006, Erzurum, 2006.
5. "Nedim'in Şiirlerinde Zahid Tipi", V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), 16-18 Ekim 2009, Mardin 2009.
6. "Nabi'nin Bir Mütekerrir Muhammesi Üzerine", Şair Nabi Sempozyumu, 13-15 Kasım 2009, Şanlıurfa 2009.
7. "Fuzuli'nin Bazı Türkçe Şiirlerinde Görülen Batıni Temayüller", Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Erzurum 2007.
E. Panel Yöneticisi ve Panelist Olarak Konuşma Yapma
1. Uluslar Arası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Erzurum (Panel Yöneticisi)
2. II. Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, 11-13 Kasım 2005, Manisa (Panel Yöneticisi)
3. Ahmed Yesevi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 18,01,1994. (Panelist)
4. Nef'î'nin Hicivleri ve Edebî Değeri, 2 Aralık 1994, İbrahim Hakkı Sağlık Eğitim Enstitüsü Paneli, (Panelist).
5. Uluslar arası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, 7-11 Eylül 2005, Doğubayazıt, (Panel Yöneticisi)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)