Mustafa Irmak
akademisyen


RTE Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim ÜyesiEğitim Durumu:

İlköğretim: Cumhuriyet İlköğretim Okulu, 1987-1992, Durağan/SİNOP
Orta öğretim: Durağan İmam-Hatip Lisesi, 1992-1999, Durağan/SİNOP
Lisans: KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi, 1999-2003 RİZE
Yüksek Lisans: KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003-2006, RİZE
Doktora: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007-2011, İSTANBUL
Çalışma Alanları:

Arapça Öğretimi
Belagat
Kur'an'ın i'câzı (İ'câzu'l-Kur'ân)
Yüksek Lisans Tezi: Arapça'da Nâsih Fiiller, Trabzon 2006.
Doktora Tezi: Arap Belâgatında Haber-İnşâ Meselesi, İstanbul 2011.
Makaleler:

1. "Mustafa Sabri Efendi'nin Beyânü'l-Hak Dergisinde Mehmed Zihni Efendi ve el-Kavlü'l-ceyyid Adlı Eserine Yönelttiği Tenkitler", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,sayı: 1, Yıl: Haziran-2012, sayfa: 151-220.

2. "Bir Belagat Kitabı Olarak Mutavvel ve Osmanlı Medreselerinde Okunuş Biçimi Üzerine Bir Risale" Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 42, Haziran 2012, s. 173-196.

3. "Şerîf Ahmed b. Yûsuf ve Risâletün fî Ulûmi'l-Belâğa Adlı Eserinin Tahkikli Neşri", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, Yıl: Aralık-2012, sayfa: 123-163.

4. XVI. Yüzyıla Ait Türkçe Bir Belâgat Çalışması: Şerîf Ahmed b. Yûsuf ve Belâgat Tercümesi (Değerlendirme ve Neşir), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, Yıl: Haziran-2013, sayfa: 169-214.

5. "Hersekli Mehmed Kâmil Bey ve İmruulkays Muallakasına Yaptığı Tercüme", Doğu Araştırmaları", sayı: 13-14, İstanbul 2105, s. 25-50.

Ansiklopedi Maddeleri:

1) Ahmed Ubeyd, DİA (Zeyl'de yayınlanacak).

2) Belgaysî, Ebü'l-Abbâs Ahmed b. el-Me'mûn, DİA (Zeyl'de yayınlanacak).

3) Ferrâc, Abdüssettâr Ahmed, DİA (Zeyl'de yayınlanacak).www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)