Nevi .
şair, yazar, müderris1553 yılında Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde doğdu. Asıl adı Yahya'dır. Öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Pir Ali’­nin oğludur. İstanbul Davutpaşa Medresesi’nde öğrenim gördü. Gelibolu ve İstanbul medreselerinde müderrislik yaptı. II. Murad’ın oğlu Mustafa ile başka şehzadelere hocalık yaptı.

Arapça, Farsça ve Türkçe ile eserler verdi. Edebiyatımızda sade dilli ve samimi duygular bulunduran gazelleriyle tanındı. Aşıkane söyleyişi vardır.

1599 yılında İstanbul’da öldü. Vefa Camii bahçesinde gömülüdür.

ESERLERİ:

Manzum eserleri:
1. Dîvan (Tenkitli metnini Mertol Tulum ile M. A. Tanyeri hazırladı, 1977′de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları arasında çıktı.),
2. Hasb-ı Hâl (800 beyitlik tasavvufi mesnevi),
3. Tercüme-i Hadîs-i Erbain (Kırk hadisin kırk kit’a hâlinde tercümesi).

Mensur eserleri:
1. Keşfü’l-hicâb min vechl’l-kltâb (İbni Arabî’nin Füsuslü’l-hikem’inin tercü­mesi),
2. Netâyicü’l-fünûn ve Mahâsinü’l-mütûn (Ansiklope­dik bir eser)
3. Fazâilü’l-vüzerâ
4. Risale-i Şikâyeti Rüzigâr
5. Sinan Paşa’ya Mektup
6. Nevâ-yı Uşşak
7. Faslün fî fazî-leti’l-ışk
8. Terceme-i Münşeât-ı Hâce Cİhân

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)