Mevlüt Uyanık
akademisyen, yazar1962 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sungurlu'da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1985 yılında bitirdi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi oldu. “İslam Akaidinde Karşıt Fikir Kavramı”, (İbn Teymiye Örneği) isimli tezi ile yüksek lisansını, “Çağdaş İslam Düşüncesinde Bilginin İslamileştirilmesi Kavramı” konulu tezle ise doktorasını tamamladı. 1995 yılında Çorum İlahiyat Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak atandı. 2000'de İslam Felsefesi anabilim dalında doçent, 2009 yılında profesör oldu. Halen Çorum'da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir.


ESERLERİ:

Bilginin İslamileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi (Doktora tezi) Ankara Okulu yayınları, Ankara. 1999

İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik Kavramı, -Hasan Basri Örneği- Seba Yayınları Ankara.1999

İslam’ın İnanç İlkeleri, Ankara.1997

Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, Telif ve Tercüme makalelerden derleme K.Hamdi Okur ile beraber, Fecr. Yay. Ankara. 1997

İslami Bilimde Metodoloji Sorunu, (Derleme) Mehmet Paçacı ve Mustafa Türker ile beraber, Fecr Yayınevi, Ankara.1991
Makaleleri:

İslam Sufizmi ve Modernizm, (İslam ve Modernizm: Fazlur Rahman Tecrübesi), 22-23 Şubat.1997 tarihli Uluslararası Sempozyum Bildirileri, İstanbul.1997, ss.200-219

“İslam ve Demokrasi ilişkisinin Mahiyeti” -Muhammed Abid Cabiri’den Hareketle bir okuma- Türkiye Günlüğü, sayı.51, 1998, ss.39-60

Günümüz İslam Düşüncesinde Islahat Kavramı, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sayı. 1. 1990, ss.9-16

İslami Hareketler İfadesinin Anlamlılığı Üzerine Bir Deneme” EKEV Akademi Dergisi, c.1, sy.1.Mayıs.1998, ss.9-16

Medya ve Müslüman İmajı, (Müslüman İmajı), Diyanet Vakfı Yayınları, (Kutlu Doğum Haftası Bildirileri 1995). Ankara.1996.287 vd

İslami Uyanış ve Batı Fundemantalizmi Üzerine, Bizim Dergah Dergisi, yıl 6. sayı. 64. 1993, ss. 30-31

İslami Uyanışın Bilgisel Zemini, Yeni Dergi, sayı. 4. Ankara. 1994, ss. 70-75

Siyasette Din Unsuru ve Sivil Oluşumlar, Yeni Dergi, sayı.9-10, 1996

”Dini Çoğulculuk Kavramı Üzerine Bir Deneme” Fecre Doğru, sayı.11, Eylül.1996

“Kindi’de Tanrı Alem ilişkisinin Mahiyeti” (Kozmolojik Bir Meselenin İtikadi bir Boyut alması.)

“el-Farabi’nin Varlık Anlayışında Birinci ve İkinci Cevher Kavramları”.

Epistemolojik Bir Dirilişe Doğru: Kalbin Anlaması” (Vahyi Bilginin Bir Kaynağı Olarak Kalp) Dini Araştırmalar Dergisi c.2.sayı.4,1999

İslam Kelamında Aristo Mantığının Sistematik Reddi, M.E.B.Din Öğretimi Dergisi, 1. sayı. 25. Ankara.1990, ss.65-75,


Abdurrahman Mümin, İslam Köktenciliği Üzerine -Basmakalıp Bir İfadenin Soykütüğü- İslami Araştırmalar Dergisi, cilt. 6, sayı. 3, 1992, ss. 165-171

Muhammed Halife, Batı Basın-Yayın Organlarına Yansıdığı Şekliyle Türkiye'de İslami Uyanış, Türkiye Günlüğü Dergisi, sayı. 22, Ankara.1993, ss.161-166

Hasan Turabi, İslam Demokrasi, Devlet ve Batı, Yeni Dergi, sayı. 7-8, Ankara. 1995, ss.123-134

Muhammed Amara, İslam, Demokrasi ve Siyasal Partiler, Gündüz Gazetesi, 11 -23 Ağustos. 1995

Seyyid Hüseyin Nasr İslam ve Çevre Bunalımı, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt. 4, sayı. 14. Ankara. 1990, ss. 155-174

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)