Ümit Hassan

akademisyen, yazar1943 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Evli..eğitim

a.ü. siyasal bilgiler fakültesi ; a.ü.s.b.f.’nde doktora yeterlik sınavı (pekiyi derece, 1971); a.ü.s.b.f.’nde doktora (kamu hukuku ve devlet teorileri) (pekiyi derece, 1975)meslek ve öğreticilik hayatı

1966-1969 (t.c. ziraat bankası genel müdürlüğü kontrollu ziraî kalkınma kredileri müdürlüğü’nde memur olarak) eğitim-yayınlar görevlisi ve a.i.d. uzmanları tercümanlığı.

1969-1975 (a.ü.s.b.f.’nde kamu hukuku ve devlet teorileri / siyasal teoriler asistanı olarak) a.ü.s.b.f., b.y.y.o., a.i.t.i.a., g.h.i.y.o., t.o.d.a.i.e.’nde; siyaset bilimi, çağdaş siyasal düşünceler, türkiye’nin sosyal yapısı, siyasal doktrinler, devrim tarihi, kamuoyu lisans dersleri.

1975-1985 (a.ü.s.b.f.’nde dr. asistan ve doçent olarak) a.ü.s.b.f., a.ü.b.y.y.o., g.h.i.y.o., a.i.t.i.a./ g.ü.’nde; türk ve islâm düşünce tarihi, osmanlı ekonomik sosyal siyasal yapısı, siyasal düşünceler tarihi, siyaset bilimi, sosyoloji lisans; devlet kuramları, türk - islâm düşüncesi’nde kaynaklar, çağdaş siyasal doktrinler doktora dersleri.

1985-1992 (o.d.t.ü. i.i.b.f. ve a.ü.s.b.f. ile a.ü.i.f’nde doçent ve profesör olarak) o.d.t.ü. i.i.b.f., a.ü.s.b.f., a.ü. iletişim fakültesi, a.ü. avrupa topluluğu merkezi’nde; history of civilizations, ottoman economic social political structure, political anthropology, türk ve islâm düşünce tarihi, osmanlı sosyal siyasal yapısı, sosyoloji, avrupa’nın toplumsal ve hukukî yapısının temelleri lisans; siyasal teorilerin felsefî temelleri, devlet kuramları, türk – islâm düşüncesinde kaynaklar, political anthropology doktora dersleri.

1993-2006 (yakın doğu üniversitesi’nde) political science, ottoman administrative and political structure, history of civilizations, comparative government, diplomatic history, international relations, hukuk tarihi, spor tarihi lisans; osmanlı siyasal dinamiklerinin kökenleri, türk dış politikasının temelleri, xix. – xx. yüzyıllar türk fikir tarihi, türk romanında sosyal - siyasal yapı yüksek lisans; yönetimde liderlik doktora dersleri.idarî görevler

1993 - 2000 : yakın doğu üniversitesi iktisadî ve idarî bilimler fakültesi dekanlığı, rektör yardımcılığı, rektör vekilliği.

2000 - 2006 : yakın doğu üniversitesi rektörü.

2006 - : yakın doğu üniversitesi rektörü.kongre / sempozyum, seminer katılım ve kabulleri;
bilimsel üyelikler, çalışmalar, ödüller

1969 “toplumsal ve siyasal içerik açısından türk halk şiiri’nde deyiş özellikleri”, s.b.f., ankara; seminer.

1973 “ibn haldun metodolojisi” s.b.f., ankara; konferans.

1978 “ziya gökalp ‘külliyat’ının fikrî temelleri”, sanatsevenler derneği, ankara; konferans.

1979 “international colloquy on human rights”/ istanbul; katılımcı.

1983 türkiye büyük millet meclisi millî egemenlik sempozyumu, t.b.m.m.; “ eski türklerde egemenlik anlayışı” başlıklı bildiri.

1984 albert-ludwigs – universitat orientalisches seminar; bilim kurulu üyeliği.

1984 johann wolfgang goethe – universitat institut für orientalische und ostasiatische philologien; “türkoloji tarihi ve disiplinler-arası çalışmalar” başlıklı bildiri.

1984 “the good, the bad and the ugly according to rousseau”, orta doğu teknik üniversitesi, konferans.

1985 sedat simavi sosyal bilimler ödülü

1990 permanent international altaistic conference üyeliği.

1991 “uluslararası hukuk’taki gelişmeler açısından kıbrıs ‘sorun’u”, atatürk kültür merkezi, lefkoşa; konferans.

1991 freie universitat berlin institut für turkologie; türkoloji semineri’ne katılımcı dâveti.

1997 “water problems in the mediterranean countries”, uluslararası konferans, lefkoşa; organizasyon komitesi üyesi.

1999 “earthquake hazard and risk in the mediterranean region”, uluslararası konferans; katılımcı.

2000 “türkiye cumhuriyeti – kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti karşılaştırmalı hukuk sempozyumu”; katılımcı.

2001 “cyprus issue: past, present and the vision for the future”, uluslararası kongre ; bilim kurulu üyesi.

2002 “environmental problems of the mediterranean region”, uluslararası kongre; bilim kurulu üyesi.

2002 xi. “eğitim bilimleri kongresi”, lefkoşa; kongre düzenleme kurulu üyesi; katılımcı.

2004 “international conference on computational intelligence”, lefkoşa; açılış bildirgesi, katılımcı.

2005 “atatürk’ün dil(bilim) konusundaki düşüncelerinin temelleri”, yakın doğu üniversitesi, lefkoşa; konferans.

2006 “imparatorluktan laik hukuk devletine”, atatürk ve hukuk reformu sempozyumu, dokuz eylül üniversitesi; açılış oturumu konuşmacısı.yayınlar (dan seçmeler)

“tarımsal kredi sorunları – özellikle tefecilik”, a.ü.s.b.f.d., cilt: xxv – sayı : 4 (1970) ss. 85-159.

“siyasî suç kavramı”, a.ü.s.b.f.d., cilt: xxvi – sayı : 1 (1971) ss. 197-217.

“ölüm cezası sorunu : krıtik bir yaklaşım”, a.ü.s.b.f.d., cilt: xxvii – sayı : 1 (1972) , ss. 75-116.

“ibn haldun mukaddime’si metninin yaygınlık kazanması üzerine notlar” a.ü.s.b.f.d., cilt: xxviii – sayı : 3-4 (1973), (ankara 1975,) ss. 111-126.

ibn haldun’un metodu ve siyaset teorisi, a.ü.s.b.f., yay., ankara, sevinç mat. , 1977.

ibn haldun’un metodu (...), / aynı eser /, gözden geçirilmiş 2. basım,/ “ek”/ a.ü.s.b.f. yay., ankara 1982.

ronald dworkin, “felsefe ve siyaset” : bryan maggee, yeni düşün adamları, haz.: m.tunçay, millî eğitim bak. yay., istanbul 1979. (çeviri.)

“ ‘hürriyet, eşitlik, kardeşlik’ üzerine mektup”, toplum ve bilim, sayı:14 (1981), ss. 157-163.

“anahanlık ve ‘modern’ antropolojinin çıkmazı : godelier örneği”, yapıt toplumsal araştırmalar dergisi, sayı : 47-2 (1983), ss. 55-62.

“tarihöncesinden tarihe şamanlık” , a.ü.s.b.f.d., cilt : xxxviii – sayı : 1-4 (1983), ss.
97-114.

“ ‘ilk devlet’ neye yarar? ”, yapıt toplumsal araştırmalar dergisi, sayı: 49-4 ( 1984) , ss. 84-98.

“evrim teorisi ve anahanlık tartışmaları”, a.ü.s.b.f.d., cilt xxxix – sayı : (1984), ss. 157-166.

“ilkel toplum – uygar toplum ilişkisi konusundaki yaklaşımlara bir bakış”, prof. aziz köklü’nün anısına armağan a.ü.s.b.f. yay ., ankara 1984, ss. 227-240.

“siyasal teori üzerine düşünceler”, a.ü.s.b.f.d., cilt: xxxix – sayı : 1-4 (1984), ss. 167-172.

eski türk toplumu üzerine incelemeler, kaynak yay. 1985, v. yay. 1986, ankara 1986.

“düşünce ve bilim tarihi : osmanlılık öncesinde türklerin kültür kökenlerine bir bakış” türkiye tarihi 1 – osmanlı devletine kadar türkler, yayın yön.: s. akşin, cem yay., istanbul 1988, 1991, 2001, 2004.

“siyasal tarih : açıklamalı bir kronoloji”, t.t. 1 – osmanlı devletine kadar türkler, cem yay., istanbul 1988, 1991, 2001, 2004.

“uluslararası hukuk karşısında ilke ve ölçüt olarak demokrasi”. gündüz ökçün’e armağan, a.ü.s.b.f. yay.,cilt: 47 – sayı 1-2, 1992, ss. 187-192.

“ingiliz dilinin tarihsel temelleri üzerine söyleşi”, a.ü.i.f. yıllık , ankara 1993, ss. 143-163.

eski türk toplumu üzerine incelemeler, (gözden geçirilmiş 3.basım,) alan yay., istanbul 2000.

osmanlı : örgüt-inanç-davranış’tan hukuk–ideoloji’ye , iletişim yay., 5. basım 2005.

“ ‘italya denizde mi yürür?’ ”, toplumsal tarih, sayı: 127 (temmuz 2004), ss. 104-107.

“bilim ve ütopya’da ibn haldun”, bilim ve ütopya, sayı: 148, ekim 2006.

“mukaddime’ye dâir ve sâir”, toplum ve bilim, sayı: 107, 2006, ss. 7-42.Toplum ve Bilim Yazıları

Mukaddime’ye dâir ve sâir (Toplum ve Bilim Sayı: 107)
‘Kesbsiz Tâ O Kadar Cehl Olmaz’ (Toplum ve Bilim Sayı: 42)
‘Hürriyet, eşitlik, kardeşlik’ üzerine mektup (Toplum ve Bilim Sayı: 14)
HAKKINDA YAZILANLAR

Cihan Savaşları’nın İkincisi’nde doğdu. Orta ve yüksek öğrenimini zor-belâ tamamladı. En çok Godfrey Goodwin’den öğrendi, san’at tarihi ve insâniyet bâbında. Kütüphânelerde “raf sistemi”nin faydasına hâlâ inanacak kadar muhafazakârdır. Ders makinesi olmaktan ders almadı; galiba, hafif-tertip bir rekor sahibi: Hukuk Tarihi’nden Uygarlık Tarihi’ne, Sosyoloji’den Siyasal Antropoloji’ye, Siyasal Doktrinler’den Osmanlı Sosyal-Siyasal Yapısı’na, Türk ve İslâm Düşünce Tarihi’nden Türk Dili-Edebiyatı’na, ve dahi Spor Tarihi’ne kadar yirmiyi aşkın alanda ve alt başlıkta, şu kadar yıldır hiç kesintisizce, iki yüz kadar derste öğrenmeye-öğretmeye çalıştı. (Bir ecnebiye rastladığında, bu durumdan, tabiî ki, hiç bahsetmedi.) Vakit kaldığında (fumoir’da) yazı yazdı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nden sonra, dokuz yıldır -güzelim- Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde. İskambil oynamaktan, at yarışında heyecanlanmaktan, spor temâşâsından pek hoşlanır; sevmeyi pek sever. Bunlardan son ikisini sürdürüyor.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)