Niyazi  Mısri
mutasavvıf, şair8 Şubat 1618 tarihinde Malatya'da doğdu. Babası Soğancızade Ali Çelebi'dir. Asıl adı Mehmet'tir. Niyazi ve Mısri ise mahlasıdır. Eğitimini Mısır'da yaptığı için 'Mısri' mahlasını aldı. Çeşitli medreselerde eğitim gördü.

1655 yılında Halveti şeyhi Ümmi Sinan'dan hilafet alarak şeyh oldu. Değişik bölgelerde vaazlar vererek halkı irşad etmeye çalıştı. Ordunun maneviyatını yükseltmek için Sultan IV. Mehmet tarafından Lehistan seferine götürüldü. Hakkında ileri sürülen iddialardan sonra Limni adasına sürüldü. Burada 15 yıl yaşadı. Ölümünden bir yıl önce affedildi. Bursa’ya döndü. Fakat Bursa Kadısı'nın şikayeti üzerine tekrar Limni’ye gönderildi ve 1693 yılında burada vefat etti.

ESERLERİ:

Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde genellikle Nesimî ve Fuzulî’nin, heceyle yazdığı şiirlerinde ise Yunus Emre’nin etkisinde kaldığı görülür.

Divan
Risaletü’t-Tevhid
Şerh-i Esma-i Hüsnâ
Sûre-i Yusuf Tefsiri
Şerh-i Nutk-ı Yunus Emre
Risale-i Eşrât-ı Saat
Tahir-nâme
Fatihâ Tefsiri
Sûre-i Nûr Tefsiri
HAKKINDA YAZILANLAR

Niyazi-i Mısri
Hayatı / Tefekkürü / Eserleri
Hüseyın Oral
Yeni Asya Yayınları

17. yüzyılda Osmanlı ülkesinde yaşamış bir tasavvuf büyüğü olan Niyazi-i Mısri, fırtınalı, ama feyizli bir hayat sürdü. İlminin, ihlasının ve gönüllere tesir eden tesirli sözlerinin akisleri, kısa zamanda dalga dalga yayıldı. Büyük bir alim ve mürşid olarak her yerde saygı ve sevgi gördü. Coşkundu, cezbeliydi, cesurdu, inandığını yaşıyor ve gördüğü aksaklıkları imanından aldığı kuvvetle çekinmeden söylüyordu. Bazı cezbeli halleri ve pervasızlığı yüzünden, zaman zaman devlet adamlarıyla arası açıldı. Bu kitapta onun hayatını ve tefekkürünü okuyacak; eserlerinden örnekler bulacaksınız.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)