Koca Sinan Paşa
Osmanlı Devlet Adamı


vezirazam16.Yüzyıl Osmanlı komutan ve devlet adamlarındandır.

Babasının adı Ali olup, İlbasanlı’dır. Rumeli’nden getirilerek Enderun’da yetiştirildi.

Kanuni Sultan Süleyman Han (1520-1566) devrinde Osmanlı saray hizmetine alınarak Birun’da Çaşnigir (sofracı) Başılıkla vazifelendirildi.

Malatya, Kastamonu, Gazze, Nablus sancak beyliklerinin ardından Erzurum Beylerbeyi oldu. Halep Beylerbeyliğinden, 1565’te Mısır Beylerbeyliğine tayin edildi.

Mısır Beylerbeyiyken iki defa Yemen’e Serdarlık vazifesiyle gönderildi. 1568-1569 Yemen harekatını başarıyla tamamlayarak, “Yemen Fatihi” ünvanını aldı.

Mısır Beylerbeyliği’nden 1572’de Kubbe Vezirliği ile Divan-ı Hümayuna girdi. 1574’te Tunus Seferi'ne serdar tayin edildi. Bölgeden İspanyolları uzaklaştırarak Tunus ve Halkulvad’ı fethetti.

Divan-ı hümayun’da üçüncü vezir iken, 1580’de veziriazam oldu.

Sultan Üçüncü Murat Han (1574-1595) devrinde üç, Sultan Üçüncü Mehmet Han (1595-1603) devrinde de iki kez veziriazamlık yaptı.

Beşinci vezareti sırasında 3 Nisan 1596 tarihinde vefat etti. Kabri Divanyolu’ndaki Çorlulu Ali Paşa Medresesi yakınındaki türbesindedir.
Koca Sinan Paşa Hakkınad

Osmanlı Sultanlarından Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde sarayda, sancak beyliği ve eyalet beylerbeyliğinde, Sultan İkinci Selim, Sultan Üçüncü Murat ve Sultan Üçüncü Mehmet devirlerinde serdarlık, vezirlik ve veziriazamlık yaptı.

Sinan Paşa, sabırlı ve mücadeleciydi. Doğum yeri olan İlbasan’da mescit ve tekke, İstanbul Sedefçiler’de medrese ve sebil yanında birçok şehir ve kasabalarda yüz kadar cami yaptırdı.

Topkapı Sarayının Ahırkapı Feneri kenarındaki Kaleburun üzerine Sultan Üçüncü Murat Han için köşk ve çok kıymetli bir çeşme yaptırdı.

Sapanca Gölü ve Sakarya Nehri vasıtasıyla Marmara ve Karadeniz’i birleştirmeye teşebbüs etti. O zamanki harpler sebebiyle bu işte başarılı olunamadı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)