Müstakimzade .
yazar, çevirmen


Süleyman Sadeddin Efendi1719 yılında İstanbul’da doğdu. İsmi, Süleyman Sadeddin’dir. Babası Müstakim Emin Efendi’nin ismine izafeten Müstakimzade diye meşhur oldu.

Künyesi, Ebül-Mevahib, lakabı Masuni ve Emini’dir. İstanbullu olduğu için İstanbuli nisbesi verildi.

Küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Öce babasından ilim öğrendi. Daha sonra devrin alimlerinden Fatih Camii imamı Seyyid Yusuf Efendi’den kıraat ve fıkıh ilmi tahsil etti.

Padişahın has tabiplerinden Baştabip Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi’den ders aldı. Yine zamanın alimlerinden Yemliha Hasan Efendi, Hafız Mehmet Efendi, Babadağlı Süleyman Efendi ve Seyyid Mehmet Efendi’den çeşitli ilimleri, Şeyh Abbas Rasim Efendi’den, Farsçayı öğrendi.

Üsküdar Valide Camii vaizi İsazade Şeyh Mehmet Salih Efendi'den hadisi şerif ilmini öğrendi. Fındıkzade İbrahim Efendi, Edirnekapılı Mehmet Rasim Efendi ve Katibzade Mehmet Refi Efendi’den aldığı derslerle, hat sanatında yetişti.

Zahiri ilimleri öğrendikten sonra tasavvuf ilmini öğrenmek için Şeyh Mehmet Salih Sahavi’ye talebe oldu. Daha sonra yüksek bir veli Mehmet Emin Tokadi'nin ilim meclisinde bulundu. Mehmet Emin Tokadi ona Ahrariyye yolunda icazet ve hilafet verdi.

Hocası Mehmet Emin Tokadi'nin vefatından sonra ilmi çalışmalarına devam etti. Bir çok eser yazdı. Bazı kıymetli eserleri Türkçeye tercüme etti.

Mektubatı İmamı Rabbani’yi ve Mektubat-ı Masumi’yi 6 cilt halinde Osmanlı Türkçesine tercüme etti.

1787 yılında İstanbul’da vefat etti.

İstanbul’da, Unkapanı’na inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğukkuyu-Piripaşa Medresesi kabristanında hocası Mehmet Emin Tokadi'nin ucuna defnedildi.

ESERLERİ:

Büyüklü küçüklü, çeşitli ilimlere ve değişik mevzulara dair yazdığı yüz otuz kadar eserinden bazıları şunlardır:

1) Divan-ı Hazreti Ali

2) Devhatü’l-Meşayih

3) Tuhfe-i Hattatin

4) Terceme-i Fıkh-ı Ekber

5) Risale-i Ebeveyn

6) Menakıb-ı Eshab-ı Bedr

7) Akide-üs-Süfiyye

8) Mürşidü’l-Müteehilin Tercümesi

9) Teracim-i Ahval

10) Risale-i Ta’c

11) Risale-i Selati’l-Vusta

12) Menakıb-ı İmamı Azam

13) Mecellet-ün-Nisab.

Bu eserlerin çoğu İstanbul kütüphanelerinde vardır.
Müstekimzade Süleyman Sa’deddin Efendi’nin Bir Şiiri

Ya Rab! Kalemim muy-i fenadan sakla
Tahririmi ta’n-ı süfehadan sakla
Tevfikin idüp kanda gidersem rehber
Şahrah-ı şeriatte hatadan sakla!

(Ey Allah’ım! Kalemimi en küçük fenalıklardan dahi uzak tut ve yazdıklarımı alçakların kınamasına fırsat verme. Nereye gidersem bana tevfikini kılavuz eyle. İslamiyetin parlak olan ana caddesinde yürüt ve günaha yaklaştırma.)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)