Muhammet Esat Erbili
mutasavvıf


din adamı


Muhammed Esad Erbili1848 yılında Irak'ın Erbil şehrinde doğdu.

Erbil’deki Halidiyye Dergahı postnişini olan babası Muhammed Said Efendi'nin terbiyesinde yetişti. Erbil ve Deyr’deki alimlerden ilim öğrendi.

1870 yılında 23 yaşındayken zahiri ilimlerle ilgili icazet (diploma) aldı. Taha-i Hariri’ye intisap etti. 1875 yılında Hicaz’a gitti.

Taha-i Hariri’nin ölümünden sonra onun yerine geçti.

Zamanın Kadiri şeyhlerinden olan Abdülhamit er-Rıfkarni’den de icazet aldı.

1883 yılında İstanbul’a gelerek Şehremini civarında Kelami Dergahı postnişinliğine getirildi. Bir ara Halıcılar’da bulunan Feyzullah Efendi Dergahı’na da devam etti.

Yazdığı bir eseri sebebiyle 1900 yılında Abdülhamit Han tarafından memleketi Erbil’de ikamete memur edildi. On yıl süreyle Erbil’de kaldı.

İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. Üsküdar’daki Selimiye Dergahı şeyhliği kendisine verildi. O da buraya vekaleten oğlu Mehmet Efendi’yi tayin ederek kendisi de ara sıra gidip geldi.

1914 yılında yeni kurulan Meclis-i Meşayıha aza oldu. 1914 Mayısında tekke ve zaviyelere bakan meclisin reisliğine getirildi. 1915’te reislik vazifesinden ayrıldı.

Şairliği de vardı. Ayrıca Tasavvuf ve Beyanü’l-Hak dergilerinde neşredilmiş yazıları vardır.

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tekkeler ve zaviyeler kapatılınca Erbil’deki emlakini sattı. İstanbul Erenköy’de bir köşk satın alıp, dostları ile oturdu.

İzmir Menemen’de vuku bulan hadiselerle ilgisi olduğu iddia edilerek Menemen’e gönderildi. Rahatsızlığı sebebiyle askeri hastahaneye kaldırıldı.

1931 yılında Menemen’de vefat etti ve orada defnedildi.

ESERLERİ:

Kenzü’l-İrfan
Mektubat
Risale-i Esadiyye
Divan
Tevhid Risalesi Tercümesi

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)