Serdar Sağlam
akademisyen10 Ekim 1956 tarihinde doğdu. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bülümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi TİTE'de yaptı (1984). Doktorasını 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.
Kitaplar

SAĞLAM, Serdar, Şiddet ve Taciz - Anket - İlköğretim 7. ve 8. Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin “okulda Şiddet” ve “taciz” Kavramlarına İlişkin Kavramsallaştırmaları, (Ortak kitap), Türk Eğitim – Sen, Ankara: Temmuz 2005.
SAĞLAM, Serdar, İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz - İlköğretim 7. ve 8. Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin “okulda Şiddet” ve “taciz” Kavramlarına İlişkin Kavramsallaştırmaları, (Ortak kitap), KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmaları Serisi: 17, KÖKSAV: Ankara: 2005.

SAĞLAM, Serdar, “Sarıkeçili’lerde Dinî Hayat ve İnanışlar”, Son Konar-Göçerlerin (Sarıkeçili Yörüklerinin) Sosyo-Kültürel Yapısı, (Editörler: M. Cihat ÖZÖNDER, Erdal AKSOY, Gökhan V. KÖKTÜRK), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2005.

DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Aile Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara: 2001, (Raportör ve Redaksiyon Kurulu Üyesi).Kitap Bölümü

1- SAĞLAM, Serdar, “Türk Mizahı ve Kimliği Üzerine”, Türk Kimliği- Ayvaz Gökdemir’e Armağan- 2, Editör: M. Çağatay Özdemir, İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş, s. 172- 202, 2009.
2- SAĞLAM, Serdar, “Ziya Gökalp”, Türkiye’de Sosyoloji – İsimler – Eserler I, Derleyen: M. Çağatay Özdemir, Ankara: Phoenix Yayınevi, s. 161 – 219, Ocak 2008.

3- SAĞLAM, Serdar, “Sarıkeçili’lerde Dinî Hayat ve İnanışlar”, Son Konar-Göçerlerin (Sarıkeçili Yörüklerinin) Sosyo-Kültürel Yapısı, (Editörler: M. Cihat ÖZÖNDER, Erdal AKSOY, Gökhan V. KÖKTÜRK), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2005.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

SAĞLAM, Serdar, “Attıtudes And Biases Of Hacettepe Unıversity Students Towards Countries Competing In 2002 World Cup”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 20, 2008. s. 237 – 250, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi: Bişkek.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

SAĞLAM, Serdar, “Nasreddin Hoca Mizah Karakterinin Oluşum ve Gelişim Süreci Üzerine Düşünceler”, Türk Yurdu, Sayı 255, Cilt 28, s. 32 – 37, Ankara: Kasım 2008.

SAĞLAM, Serdar, “Genç Parti Buraya Kadar”, Türk Yurdu, Sayı 240, Cilt 27, s. 25 – 27, Ankara: Ağustos 2007.

SAĞLAM, Serdar, “Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme”, Türkiyat Araştırmaları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Yıl 3, Sayı 5, s. 33 – 44, Güz 2006.

SAĞLAM, Serdar, “Üniversite Öğrencilerinin 2002 Dünya Kupasına Katılan Ülkelere Yönelik Tutum ve Önyargıları”, Sosyoloji Konferansları, Otuzbirinci Kitap - Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’a Armağan, İ.Ü.İ.F Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, İstanbul: 2005.

SAĞLAM, Serdar, “Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Köylülüğün veya Kırsallığın Dönüşümü”, Türk Yurdu, Sayı 217, Cilt 25, s. 57- 65, Ankara: Eylül 2005.

SAĞLAM, Serdar, “Ziya Gökalp’te Solidarizm ve Millî İktisat”, Türkiyat Araştırmaları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Yıl 1, Sayı 1, s. 67 – 84, Güz 2004.

SAĞLAM, Serdar, “Paranın, reklâmın ve Mağduriyetin Zaferi Genç Parti”, Türk Yurdu, Sayı 184, Cilt 22, s. 25 – 29, Aralık 2002.

SAĞLAM, Serdar, “Çağımızın Sanatı: Karikatür”, KÖK Araştırmalar - KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 2, s. 191–202, Güz 2000.

SAĞLAM, Serdar, “Osmanlı’da Matbaanın Resmî Tarihine Dair”, Türk Yurdu - 700. Yılında Osmanlı özel sayısı, Cilt 19 – 20, Sayı 148 – 149, s. 97 – 104, Aralık 1999 - Ocak 2000.

SAĞLAM, Serdar, “Türkiye”de Seçimlere Katılma Oranlarının Niteliği Üzerine”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 23 – 32, Güz 1999.

SAĞLAM, Serdar, “Karikatür Albümlerinde Kadın, Aile ve Çocuk”, Türk Yurdu - Çocuk ve Kültür özel sayısı, Cilt 18, Sayı 136, s. 40 – 47, Aralık 1998.

SAĞLAM, Serdar, “Nasreddin Hoca- Kimliği ve Mizahı, Türk Yurdu, Cilt 17, Sayı 114, s. 28–31, Şubat 1997.

SAĞLAM, Serdar, “Ziya Gökalp”in İktisadî Düşünceleri”, Türk Yurdu, Cilt 16, Sayı 103, s. 83–91, Mart 1996.

SAĞLAM, Serdar, “XVI. Yüzyılda Dünya”da ve Osmanlı Devletinde Fiyat Devrimi ve Para Buhranı”, Türk Yurdu, Cilt 49, Sayı 395, S. 56–59, Eylül 1991.

SAĞLAM, Serdar, “Bir Aydın- Sabri Ülgener, Türk Yurdu, Cilt 44, Sayı 390, s. 99–100, Nisan 1991.

SAĞLAM, Serdar, “Günümüzde Çevre ve Çevrecilik Üzerine Bir Deneme”, Türk Yurdu, Çevre Özel Sayısı, s. 13–14, Temmuz 1991.

SAĞLAM, Serdar, “Bir Kitap- Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları”, Millî Kültür, Sayı 83, s. 49, Nisan 1991.

SAĞLAM, Serdar, “Güneydoğu Anadolu Projesi”, Kooperatif, Sayı 86, s. 62 -75, Ekim-Aralık 1989.

SAĞLAM, Serdar, “Ölümünün 40. Yılında Cemal Nadir (Güler)”, Türk Yurdu, Cilt 8, s. 25–27, Mart 1987.Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler

SAĞLAM, Serdar, (2008), “Türk Sosyolojisinin Kurucusu Ziya Gökalp”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 172, Yıl: 14, Ekim, s. 10- 21.
Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Veya Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

SAĞLAM, Serdar, “Uluslar arası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması Albümlerinde Nasreddin Hoca İmgesi”, 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak – Understanding The 21 st Century With Nasreddin HOCA, Uluslar arası Sempozyum – International Symposium 8 – 9 Mayıs (May) 2008. Akşehir Kültür Merkezi, Akşehir. (TC Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Atatürk Kültür Merkezi, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, TİKA).
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan veya Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

SAĞLAM, Serdar, “Ziya Gökalp’ın Türk Sosyolojisindeki Yeri ve Temel Görüşleri”, Aramızdan Ayrılışının 64. Yılında Ziya Gökalp – Hayatı, Eserleri- Türk Tarihindeki Önemi, 24 Ekim 2008 Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşke – Mimar Kemaleddin Salonu, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi.

SAĞLAM, Serdar, (2007), “Yörenin Sosyolojik Değerlendirmesi”, Aybastı Kabataş Kurultayı Bilimsel Gezi Notları 12- 13 Mayıs 2007, (ed. Salim Şengel), Eskişehir: Aybastı- Kabataş Kurultayı Yayınları No: 8, s. 50- 57.

SAĞLAM, Serdar, “Türk Sosyolojisinde Türkiyat Araştırmaları”, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu”, 25–26 Mayıs 2006, Mehmet Akif Ersoy Salonu, Beytepe/ ANKARA.

SAĞLAM, Serdar, “Göç Olgusu ve Halkla İlişkiler”, Jandarma’nın Halkla İlişkilerde Etkin İletişim Semineri 26–27 Mayıs 2005, Jandarma Okulları Komutanlığı.

SAĞLAM, Serdar, “Erol Güngör’ün Milliyetçilik ve Demokrasi Hakkındaki Düşünceleri”, Prof. Dr. Erol Güngör’ü Anma Paneli, 24 Nisan 2003, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi.
Ulusal Bilimsel Toplantılar (Bildirisiz)

I. Türk Dünyası Sosyologlar Kurultayı, 25 – 27 Kasım 2005, Kocaeli/ TÜRKİYE
Projeler
Tamamlanan Projeler:

Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER yürütücülüğündeki “Türkiye`de Tıp Etiği Ve Yaşama Hakkı”.(H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü), 2006.
Görev Tanımı: Proje Koordinatörü ve Yardımcı Araştırmacı

Yrd. Doç. Dr. Serdar SAĞLAM yürütücülüğündeki “Üniversite Gençliğinin Küreselleşme ve Ulus Devlet Kavramlarına Bakış Açısını Belirleyen Süreçler”. (H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü), 2006.
Görev Tanımı: Yürütücü

Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER yürütücülüğündeki “Son Konar-Göçerlerin (Sarı Keçili Aşireti'nin) Sosyo-Kültürel Yapısı”. 2005, (H.Ü. Sosyoloji Bölümü) )
Görev Tanımı: Yardımcı Araştırmacı

Prof. Dr. Gülay ARIKAN yürütücülüğündeki “Kalecik`e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, 2004.
Görev Tanımı: Yardımcı Araştırmacıwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)