Mustafa 2
Osmanlı PadişahıOsmanlı Sultanlarının Yirmiikincisi


İslam Halifelerinin Seksenyedincisi


Saltanat Süresi: 1695-1703


Babası: Sultan Mehmed-IV.
Annesi:Rabia Gülnuş Sultan


Doğumu: 5 Haziran 1664
Vefatı: 20 Aralık 1703


İkinci Mustafa5 Haziran 1664 tarihinde doğdu. Dönemin en iyi alimlerinden eğitim aldı. Devlet idaresini ve harp sanatını öğrendi.

Amcası II. Ahmet Han'ın 6 Şubat 1695'te vefatı üzerine 31 yaşında tahta çıktı.

Gayretli ve vatan sevgisiyle dolu bir padişahtı.

Sultan Mustafa, ceddi Kanuni Sultan Süleyman gibi bizzat ordusunun başında sefere çıkmak istiyordu.

30 Ağustos 1695 günü Mustafa Han halkın da zafer duaları arasında Avusturya işgalindeki Macaristan'ı kurtarmak için ilk seferine çıktı. 9 Eylül günü Lipva kalesi alındı. 22 Eylül'de Lagos kalesi yakınında Temes suyu kenarında bulunan Avusturya ordusunu bozguna uğrattı. Lagos Osmanlıların eline geçti.

Bu arada ordunun ikinci bir kolu da Şebeş kalesini zaptetti. Mevsimin ilerlemesiyle Mustafa Han ordunun başında İstanbul'a döndü.

Halk bu büyük zafer için şenlikler yaptı.

Padişah, Avusturya'ya son ve kesin bir darbenin vurulması için yeni bir seferin lüzumuna inanıyordu. Ancak 17 Haziran 1697'de bu maksatla çıkılan sefer, sadrazam Elmas Mehmet Paşa ile Temeşvar muhafızı Koca Cafer Paşa'nın Padişah'ı yanlış yola sevk etmeleri Zente bozgununa sebep oldu.

Bu sırada Venedik, Rusya ve Lehistan birlikleri de saldırıya geçtiler. Padişah sulh istemek zorunda kaldı.

Uzun görüşmelerin sonunda imzalanan Karlofça antlaşmasıyla (1699) Erdel ve Macaristan'ın büyük bölümü Osmanlıların elinden çıktı. Azak kalesi Ruslara bırakıldı. Kamaniçe, Ukrayna ve Podolya eyaletlerini ise Lehistan aldı.

Bu geniş toprak parçalarının Osmanlıların elinden çıkmasının izleri pek derin oldu.

Osmanlıların adil idaresinden ayrılmak istemeyen 1400 Macar ailesi göz yaşları içerisinde Türk topraklarına hicret etti.

Sultan Mustafa Han, Karlofça Antlaşması'ndan sonra askeri ve mali teşkilatlarda ıslahat hareketlerine girişti.

Donanmada çektiri usulünün kullanılması terk edilerek kalyon sistemine geçildi.

Mezemorta Hüseyin Paşa'nın kaptanıderyalık döneminde yaptığı çalışmalar ile kısa bir sürede kalyon miktarı kırka ulaştı.

Ayrıca bahriyenin ıslahı ve ihtiyaçlarının giderilmesi için bir kanunname ilan edildi. Buna göre deniz ümerasının bahriyeden yetişme kimselerden seçilmesi esası getirildi.

Diğer taraftan kapıkulu ocakları arasında yapılan ıslahatlar yeniçeri ve sipahilerin hoşlarına gitmedi. Bazı devlet adamlarının tahriki ile başlayan ayaklanma sonunda Sultan Mustafa Han 22 Ağustos 1703'te tahttan indirildi.

Mustafa Han, hizmetleri ortadayken karşılaştığı bu durumdan dolayı çok müteessir oldu.

İstiska hastalığından muzdarip olan İkinci Mustafa, 20 Aralık 1703 tarihinde vefat etti. Yeni Cami'deki türbeye defnedildi.


İkinci Mustafa'nın Özellikleri
Dokuz seneye yakın Osmanlı sultanlığı yapan II. Mustafa Han, muktedir, gayretli, vatanperver, çalışkan ve değerli bir padişahtı.

Ordularının başında sefere giden son Osmanlı sultanıdır.

Alimlere ve hocasına karşı hürmeti çok fazla idi.

Edebiyata merakı olup Meftunî ve İkbalî mahlasıyla şiirler yazmıştır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)