İmam  Buhari
hadis alimi


İmam-ı Buhari810 yılında Buhara’da doğdu. Asıl adı Muhammed bin İsmail olup, göbek adı Ebû Abdullah’tır.

Babasını küçük yaşta yitirdi. İlk eğitimini Buhara’da yaptı. 10 yaşında hadis alimlerinden ders almaya başladı. 15 yaşında 70 bin hadisi ezberledi. 16 yaşında annesi ve kardeşiyle birlikte hacca gitti. Ailesi hacdan sonra Buhara’ya dönerken, o Mekke’de kaldı ve hadis toplama işine devam etti.

18 yaşına kadar sahabe ve tabiinin fetvalarını topladı. Tarihü’l-Kebir adlı eserini Peygamberimizin kabrinin başında yazdı. Mekke ve Medine’den başka Bağdat, Basra, Kûfe, Kahire, Nişabur, Belh, Merv, Askalan, Dımeşk, Hums, Rey gibi o dönemin ilim merkezlerini dolaştı. Binden fazla hadis aliminden hadis ve diğer dini bilgileri öğrendi.

Hafızası çok güçlüydü. Buhara’ya dönerek, ders vermeye başladı. Binlerce öğrencisi oldu. Öğrencilerinin arasında daha sonra İslam dünyasında ünleri pek yaygınlaşacak olan Tirmizi, Nesei, Ebû Zur’a gibi isimler de vardır.

870 yılında Ramazan Bayramı gecesi Harkent’te vefat etti.

ESERLERİ:

Sahih-i Buhari diye bilinen Câmiu's-Sahih en önemli eseridir.

İmam-ı Buhari’nin hadis ravilerinin hayatlarını anlattığı eserleri vardır.

Ayrıca fıkıh ilmi ve sahabelerin hayatına ilişkin de 16 ayrı kitabı bulunmaktadır.

Câmiu's-Sahih dışında şu eserleri vardır:

• Tarihu'l Kebir: Hadis ricaline ait önemli bir eserdir. Sahasında ilk yazılanlardandır. Buhârî bunu henüz 18 yaşında iken Rasûlullah (s.a.s.)'ın kabri başında mehtaplı gecelerde yazmıştır. Haydarabad'ta 1941-1954 tarihlerinde dört cilt,1959-1963 tarihlerinde üç cilt halinde basılmıştır.

• Târihu'l-Evsât: Tarihu'l Kebir'in kısaltılmıştır. Bazı yazma nüshaları mevcuttur. Ibni Hacer Tehzibû't-Tehzib isimli eserinde bundan nakiller yapmıştır.

• Tarihu's-Sagîr: Tarihu'l Kebir'in bir özetidir. 1325 yılında Zuafâü's-Sagîr ile birlikte Hindistan'da basılmıştır. Kitâbu Zuafâü's-Sagîr: Zayıf ravilerin hallerinden bahseder. Hindistan'da 1323 ve 1326 tarihlerinde basılmıştır.

• Et-Tarihu fi Ma'rifeti Ruvati'l-Hadîs ve Nükâti'l Âsâr ve's Sünen ve Temyizü Sikatihim min Züafâihim ve Târihu Vefâtihim: Küçük bir risâledir.

• Eet-Tevârîhu'l Ensâb: Bazı şahIsların özel hallerinden bahseder.

• Kitâbu'l Künâ: Râvîlerin künyelerinden bahseden bir eserdir. Haydarabad'ta 1360 yılında basılmıştır.

• Edebü'l-Müfred: Ahlâk hadIslerini toplayan bir eserdir. istanbul'da 1306, Kahire'de 1346, Hindistan'da 1304 yıllarında basılmıştır.

• Refu'l-Yedeyn fi's-Salati: Namazda el kaldırmakla ilgili bir risâledir. Kalküta'da 1257, Delhi'de 1299 yıllarında yayınlanmıştır.

• Kitâbu'l-Kiraati Halfe'l-imam: Namazda imamın arkasında okuma hakkında yazılmış bir risâledir.

• Hayrü'l Kelâm fi Kiraati Halfi'l Imam adıyla Orduca çevirisi ile beraber 1299'da Delhi'de, ayrıca 1320'de Kahire'de basılmıştır.

• Halku'l-Ef'ali'l-ibâd ve'r-Redd Ale'l Cehmiyye: Cehmiyye mezhebinin görüşlerini reddeden bir kitaptır. 1306'da Delhi'de basılmıştır.

• El-Akîde yahut et-Tevhîd: Akaid konusunda yazılmış bir eserdir.

• Abarü's Sifat: Hadisle ilgili bir eserdir ve bazı kütüphanelerde yazma nüshaları mevcuttur.

Kimi kaynaklarda Buhari'ye ait olduğu zikredilen eserler:
• Birri'l Valideyn
• El-Camiu'l Kebir
• Et-Tefsirü'l Kebir
• Kitabü'l Hibe
• Kitabü'l Esribe
• Kitabu'l Mebsut
• Kitabü'l ilel
• Kitabü'l-Fevâid
• Esamü's Sahâbe
• Kitabu'd-Duâfa
• El-Müsnedü'l-Kebir
• Sülâsiyyât.
Sahih-i Buhari nasıl yazıldı?

İmam-ı Buhari, Kabe’de yazdığı Sahih-i Buhari adlı meşhur kitabını şöyle anlatır:

“Camiu’s-Sahih (Sahih-i Buhari) kitabını, 600 bin hadis-i şerif arasından seçtim. Her hadis-i şerifi kitaba koymadan önce gusledip, iki rekat namaz kılıp, istihare yaptım. Ondan sonra hadis-i şerifi kitaba koydum. Bunları yapmadan hiçbir hadis-i şerifi yazmadım. 7275 hadis-i şerif olan bu kitabı 16 yılda tamamladım.”www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)