Adem Palabıyık
akademisyen, sosyolog


Doç.Dr. Adem PalabıyıkVan’da doğdu. Öğrenimlerini Van’da tamamladıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans eğitimini bitirdi. Sonrasında Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde akademik hayatına başladı. Sonrasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji bölümünde “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Yoksulluk ve Dilencilik: Van İli Örneği” başlığıyla yüksek lisans tezini ve Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümünde “Barış ve Demokrasi Partisi: Devletsiz Uluslaşma Sürecindeki Etkisi” başlığıyla doktorasını tamamladı.

Yurt dışında ve çeşitli üniversitelerde görev yaptı. Şu an Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyoloji bölümünde öğretim üyeliğine devam etmektedir.
Diyarbakır Anneleri ile alakalı ilk saha çalışmasını yaptı.

Çalışma alanları arasında Modernleşme, Kürt Olgusallığı, Sekülerleşme, Kadın, Siyaset Sosyolojisi, Siyasal Partiler, Tarihsel Sosyoloji, Klasik-Modern Sosyoloji ve Sosyal Psikoloji başlıkları yer almaktadır.
Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerin yayın kurulunda yer almaktadır.

Çeşitli TV programlarında konuşmacı olarak yer almakta ve gazetelerde makaleler yazmaktadır.

Seçilmiş Çalışmalar
İnsan Kaynaklı Afetler Üzerine Sosyolojik Bir Tahayyül, AFET Sosyolojisi, Çizgi Yayınları, Kitapta Bölüm.
Birinci Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Bir Mikro Milliyetçilik Örneği: Jönkürtler, Birinci dünya Savaşını Anlamak Uluslararası İlişkiler Teorisi Çerçevesinden Analizler: Milenyum Yayınları, Kitapta Bölüm.
Bitlis: Kültür, Kent, Toplum, Pınar Yayınları, Kitapta Bölüm.
Türkiye'de Sosyolojinin Gelişimi, Dünden Bugüne Sosyoloji, Nobel Yayınları, Kitapta Bölüm
Halkların Demokratik Partisi ve Kürt Siyasal Hareketi: Filistin Meselesi, Tezkire Yayınları, Kitapta Bölüm.
Cemaatten Partiye Şiddetten Siyasete: 2015 Seçimlerinde Hür Dava Partisi, Vadi Yayınları, Kitapta Bölüm.

Koronavirüs ve Toplumsal İzdüşümü Üzerine Sosyolojik Bir Analiz, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi.
Ebeveynlik Nöbetinden Evlat Nöbetine: Diyarbakır Anneleri Üzerine Sosyolojik Gözlemler, BEU, Sosyal Bilimler Dergisi.
Kürt Siyasi Hareketlerinin Kürt Aile Sistemi Üzerindeki Dezenformasyonu ve Örselenmiş Gençlik, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi.
Temizlik İşçilerinin Çalışma Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Gözlem, içtimaiyat Dergisi.
Alevilik Üzerine Bir Saha Çalışması: Muş İli Varto Örneği, İçtimaiyat Dergisi. Dindar Kürt Siyasal Hareketinin Filistin Davasına Yaklaşımı: Hür Dava Partisi Örneği, Journal Of Social Humanities Sciencesresearch.
Parçalanmış İman Sendromu’nun Sosyo Politik Açıdan Yanlış Yorumlanmasının Güncel Örneği: DEAŞ (Ad Dawlah Al Islamıyah Fil Iraq Waash Sham), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi.
Pierre Bourdieu Sosyolojisinde "Habitus", "Sermaye" ve "Alan" Üzerine, Liberal Düşünce Dergisi.
Protestan Ahlakı Ve Kapitalizmin Ruhu Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, Koridor Dergisi.
Toplumsal Hareketler Bağlamında PKK Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi.
Marx'ın Sosyolojisinde Gözden Uzak Kalmış Bir Kavram İşbölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi.
Üniversite Gençliğinin Toplumsal ve Siyasal Sorunlara Bakışı Muş Alparslan Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Örneği, ESOSDER.
Dostoyevski'de Suç ve Ceza Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, Hece Dergisi.
Teolojik ve Siyasi Bir Meydan Okuma Olarak İslam Ve Yorumu, Muhafazakâr Düşünce Dergisi.
Kamu Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarının Aile Üzerindeki Etkileri, Anemon Sosyal Bilimler Dergisi.

Kitaplar
Kürtler, Sol ve Sekülerleşme: HDP Üzerine Eleştirel Yazılar.
Türkiye'de Tek Partili Yıllar (1923-1950): Bir Dönem Panoraması.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)